Valné Zhromaždenie SKrZ – 19.05.2018, Banská Bystrica

Valné Zhromaždenie SKrZ sa bude konať dňa 19. mája 2018 o 9:30 v Hoteli LUX, Námestie slobody 2, 974 00 Banská Bystrica.


 Zápisnica z VZ SKrZ dňa 19.05.2018
 Prezenčná listina a zoznam prítomných delegátov na VZ 19.05.2018
 Uznesenia z VZ 19.05.2018
 Správa mandátovej komisie z VZ 19.05.2018


 Oznámenie o konaní Valného Zhromaždenia SKrZ
 Pozvánka na Valné zhromaždenie SKrZ a program
Rokovací poriadok Valného zhromaždenia SKrZ


 Výzva na podávanie návrhov na vyznamenanie členov SKrZ
 Zoznam vyznamenaných


Návrh plánu nákladov a výnosov rok 2018 – AKTUALIZOVANÉ
Schválený plán nákladov a výnosov na rok 2018
Komentár k plánovanému rozpočtu 2018
Správa k plneniu plánu za rok 2017
Výročná správa SKrZ za rok 2017
Správa Kontrolnej Komisie SKrZ
 Správa Disciplinárnej komisie SKrZ
 Správa o činnosti TMK
 Správa o činnosti TK a VZŽ
Materiály k správe o činnosti TK a VZŽ


Súťažný poriadok – návrh úprav TK
Ekonomická smernica – návrh úprav TK
Registračný poriadok – návrh úprav TK
Sadzobník poplatkov – návrh úprav TK
Návrh kategórií SP aj mimo SP na sezónu 2018/2019
 Kategorizácia 2018/2019 – návrh TK
Návrh Disciplinárnej komisie na úpravu Disciplinárneho poriadku, Etického kódexu a Stanov SKrZ
Návrh VV SKrZ na úpravu stanov SKrZ


 Cestovný príkaz na Valné zhromaždenie 19.05.2018 – vyplnený cestovný príkaz odovzdajte pri prezentácii na mieste konania VZ

Powered by WordPress and Bootstrap4