Category Archives: Rozhodcovská komisia

Zápisnica RK č.2/2023

skrz

Zasadnutie RK dňa 20.2.2023

Zápisnica RK č.1/2023

skrz

Zasadnutie RK 17.1.2023

Zápisnica RK č. 2/2022

skrz

Zápisnica RK č. 2/2022

Školenie rozhodcov a technických špecialistov pre sezónu 2022/2023

skrz

Vážení športoví priatelia,

po odmlke spôsobenej pandémiu prebehnú pred prvými pretekmi v sezóne 2022/2023 semináre a školenia pre súčasných rozhodcov a technických špecialistov, možnosť zvýšenie kvalifikácií a zároveň aj školenie pre nových záujemcov o rozhodovanie resp. technických panelistov.

Rozpis jednotlivých aktivít je nasledujúci:

Školenie pre nových technických špecialistov a kontrolórov, Termín: 18.9., 25.9. a 30.9.

Školenie pre nových rozhodcov, Termín: 18.9., 24.9. a 30.9.

Seminár pre aktívnych rozhodcov pre sezónu 2022/2023, Termín: 24.9.2022

Školenie pre zvýšenie kvalifikácie rozhodcov, Termín: 24.9. a 30.9.

Prihlasovanie na všetky aktivity je cez online formulár: https://forms.gle/ZcATLwva4ZFaNj7BA 


Slovenský krasokorčuliarsky zväz by rád, prostredníctvom klubov, oslovil mladých ľudí, ktorí skončili svoju
aktívnu pretekársku kariéru a vyzval ich k ďalšej spolupráci.


Žiadame materské kluby o súčinnosť pri hľadaní nových športových odborníkov, nakoľko zväz nedisponuje
osobnými kontaktmi na svojich bývalých členov. Prosíme preto o sprostredkovanie tejto informácie vami,
alebo prostredníctvom rodičov krasokorčuliarov. V septembri sa uskutočnia školenia pre nových rozhodcov
a špecialistov.


Našim cieľom je rozširovať rady športových odborníkov, využiť poznatky a skúsenosti nadobudnuté počas
aktívnej športovej kariéry a viesť mladých adeptov k postupnému získavaniu skúseností, zvyšovaniu
kvalifikácie s možnosťou dosiahnuť aj medzinárodnú úroveň. Chceme, aby ľudia pri tomto športe aj naďalej
ostali a spoznali ho aj z druhej strany. Angažovaním mladých bývalých korčuliarov, chceme prinášať nové
pohľady a názory do nášho športu, ale aj zachovávať pôvodné a osvedčené poznatky pre ďalšie generácie.

 Aké benefity práca rozhodcu ponúka?
rozširovanie vedomostí a skúseností v oblasti krasokorčuľovania,
možnosť rozhodovania žiackych, neskôr vyšších kategórie v rámci Slovenska,
zvyšovaním kvalifikácie a dostatočnou praxou možnosť cestovať a rozhodovať na medzinárodných
súťažiach,
zapájanie sa do diania v krasokorčuľovaní, oboznámenie sa s organizáciou a riadením
krasokorčuľovania na národnej a medzinárodnej úrovni,
možnosť zdieľať názory, postoje a pohľady na rôzne krasokorčuliarske témy,
udržiavanie a vytváranie nových sociálnych kontaktov,
zmena, odreagovanie sa od študentských, alebo pracovných povinností bežného týždňa a aktívne
trávenie voľného času.

Podmienky pre získanie kvalifikácie rozhodcu I. kvalifikačného stupňa:
vek minimálne 18 rokov,
ukončené stredoškolské vzdelanie,
zdravotná spôsobilosť,
absolvovanie školenie pre I. kvalifikačný stupeň a úspešné absolvovanie teoretickej a praktickej
skúšky,
záujemca musí byť členom krasokorčuliarskeho klubu, ktorý je aktívnym členom SKrZ (v prípade,
že záujemca medzičasom stratil členstvo v materskom klube ako aktívny športovec, prosíme
o opätovné obnovenie členstva a následnú registráciu člena klubu v SKrZ).

Podmienky pre získanie kvalifikácie technického špecialistu:
vek minimálne 18 rokov,
ukončené stredoškolské vzdelanie,
zdravotná spôsobilosť,
predchádzajúca skúsenosť, resp. kontinuálna aktivita v pozícii trénera, kontakt s tréningovým
procesom,
absolvovanie školenia pre nových špecialistov,
záujemca musí byť členom krasokorčuliarskeho klubu, ktorý je aktívnym členom SKrZ (v prípade,
že záujemca medzičasom stratil členstvo v materskom klube ako aktívny športovec, prosíme
o opätovné obnovenie členstva a následnú registráciu člena klubu v SKrZ).

Školenia rozhodcov, TK a TŠ pre sezónu 2022/2023

skrz

Školenie Rozhodcov, TŠ ,TK pre sezónu 2022/2023 online a praktické 

Online: September 2022

Praktická/prezenčná časť: 1.10.2022 (počas Nepela Memorial)

Seminár Rozhodcov, TŠ, TK pre sezónu 2022/2023 online

TŠ a TK – 17.7.2022

Rozhodcovia – September 2022

Zápisnica zo zasadnutia RK 4.7.2022

Zápisnica zo zasadnutia RK 4.7.2022

Školenie pre rozhodcov, TS, TC, DRO – časový rozpis

Technickí špecialisti a kontrolóri:  sobota 26.9.2020 od 9,30 do 11,30 hod.
Data a video operátori : sobota 26.9.2020 od 17,00 do 18,00 hod.
Rozhodcovia: nedeľa 27.9. 2020 od 9,00 do 11,30 hod.
 
Záväzné sú časy pre otvorenie školení pre jednotlivé kategórie. Dľžka sa bude upravovať podľa situácie a potrieb prednášajúcich.

Školenie pre rozhodcov, špecialistov, technických kontrolórov a dataoperátorov – AKTUALIZÁCIA!

Dôležitá zmena !

Školenie pre rozhodcov, špecialistov, technických kontrolórov a dataoperátorov
Vzhľadom na epidemiologickú situáciu sa školenie uskutoční distančnou formou.

Úprava po sprísnených opatreniach:
Forma: On-line
Počet skupín: 4

Rozhodcovia; technickí špecialisti; technickí kontrolóri; data/video
Detaily: na prihlásenie ( link, čas)- budú zaslané každému prihlásenému účastníkovi vopred. Vzhľadom na zmenu formy sa zníži pôvodná časová dotácia v každej skupine, ostanú však uvedené dni. Zároveň zašleme materiály na preštudovanie.
Noví účastníci: nemajú možnosť získať kvalifikáciu, ale môžu absolvovať počas roka náčuvy – príprava podľa zaslaných materiálov samoštúdiom
Predpokladaný termín ďalšieho školenia s možnosťou získať kvalifikáciu: september 2021

Účasť na tejto dištančnej forme školenia pomôže príprave rozhodcov na sezónu a uľahčí prípravu nominácií. Zároveň žiadame účastníkov pripraviť si informáciu o personálnych  obmedzeniach  zúčastňovať sa na súťažiach/ podľa regiónov alebo podľa individuálneho zváženia – je potrebné, aby to účastníci nahlásili, pre nominácie na preteky SP; prípadne nutné akceptovanie zmien v nominačných kritériách, resp. zastúpení v paneloch pre preteky SP. Formou samoštúdia si pozrieť pravidlá pre sezónu 2020/2021.

Veríme, že sa preteky SP uskutočnia.

Miesto konania: DOM ODBOROV, spol. s.r.o. Antona Bernoláka 51, 010 01 Žilina

Špecialisti a technickí kontrolóri: sobota 26.9.2020 od 9,00 do 17,00 hod

Pre nových uchádzačov o školenie pre špecialistov od piatku 25.9.  od 17,00, pokračovanie v sobotu.

Rozhodcovia: nedeľa 27.9.2020 od 9,00 do 17,00 hod

Pre nových uchádzačov o školenie pre rozhodcov od soboty  26.9.  od 17,00, pokračovanie v nedeľu.

Pre technických kontrolórov, ktorí sa zúčastnia školenia pre rozhodcov, bude zabezpečený a uhradený nocľah zo soboty na nedeľu.

Stávajúci dataoperátori sa zúčastnia školenia pre špecialistov a technických kontrolórov v sobotu

Pre nových uchádzačov o školenie pre dataoperátorov od piatku 25.9.  od 17,00, pokračovanie v sobotu.

 

Účastnícky poplatok 5 EUR na účet: SK04 0200 0000 0017 8827 9653

Stávajúcim činovníkom (aktívnym v posledných dvoch sezónach) budú hradené náklady na cestovné a stravné v súlade s ekonomickou smernicou SKrZ, noví uchádzači si náklady hradia.

Školenie sa nevzťahuje na činovníkov s medzinárodnou , resp. ISU kvalifikáciou pre konkrétnu činnosť.

Záväznú prihlášku treba poslať na adresu: iveta.benzova@gmail.com do 18.9.2020

Bezpečnostné opatrenia:

S ohľadom na stále pretrvávajúce obmedzenia v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 žiadame všetkých účastníkov školenia o dodržiavanie nasledujúcich pravidiel: – pri príchode na školenie sa každý účastník preukáže vyplneným a podpísaným „Čestným prehlásením o neexistencii príznakov vírusového infekčného ochorenia“, ktoré odovzdá organizačnému pracovníkovi (Čestné prehlásenie je dostupné na stránke www.kraso.sk ) – počas doby platnosti plošného nariadenia nosiť rúška v uzavretých priestoroch platí toto nariadenie pre všetkých bez výnimky.

Prihláška na školenie pre rozhodcov
Bezinfekčnost COVID-19_Dotazník

Powered by WordPress and Bootstrap4