Usmernenie SKrZ ku konaniu Testov výkonnosti v Ružomberku – 3.-4.10.2020

 • osoby s teplotou, ktorá bude meraná pri vstupe na ZŠ, nad 37 stupňov C nebudú na ZŠ vpustené
 • osoby, ktoré nebudú evidované ako športovec, tréner, rozhodca, organizátor nebudú na ZŠ vpustené, jedinú výnimku, aj to iba na nevyhnutný čas, budú mať osoby (rodičia), ktoré budú viazať korčule svojim deťom
 • všetky osoby počas pobytu na ZŠ budú musieť mať neustále prekryté horné dýchacie cesty, jedinou výnimkou budú športovci pri rozjazdke a pri plnení testov
 • všetky osoby počas pobytu na ZŠ budú musieť mať na krku viditeľne zavesenú nami pridelenú visačku s číslom 1-50, výnimkou budú športovci pri rozjazdke a pri plnení testov
 • počet všetkých osôb nachádzajúcich sa v jednom momente na ZŠ je limitovaný počtom 50, na testy preto odporúčame prísť max. 50 min. pred plánovaným začiatkom rozjazdky
 • visačku dostane každá oprávnená osoba pri vstupe na ZS, po predvedení testov je športovec a tréner povinný bez zbytočného odkladu ZŠ opustiť a visačku odovzdať na mieste, na ktorom ju dostal
 • pri odchode zo ZŠ z akéhokoľvek dôvodu je každá osoba povinná visačku odovzdať
 • organizátor zabezpečí dezinfekciu rúk pri vstupe na ZŠ a v šatniach, dezinfekciu častých dotykových plôch ako aj dezinfekciu visačiek
 • organizátor zabezpečí tekuté mydlo a papierové utierky v šatniach
 • bude zakázané podávanie rúk
 • tribúny nebudú sprístupnené, jedinou výnimkou budú rozsvičky športovcov
 • každá osoba pri vstupe na ZŠ odovzdá vyplnené a podpísané čestné prehlásenie o bezinfekčnosti, ktoré je dostupné tu: http://www.kraso.sk/wp-content/uploads/2020/09/Bezinfekcnost-COVID-19_Dotaznik-1.pdf. Bez jeho odovzdania nebude osoba vpustená do priestorov ZŠ.

Pevne veríme, že orgánmi štátnej správy zavedené tvrdé opatrenia proti šíreniu nového vírusu, dokážeme spoločne zvládnuť a budeme spoločne všetky časti tohto Usmernenia rešpektovať. Pre zdravie našich športovcov a nás všetkých. Podujatie bolo nahlásené na regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši.

Prajeme športovcom a trénerom, aby hodiny trénovania jednotlivých prvkov pretavili do úspešného hodnotenia, rozhodcom spravodlivú ruku a organizátorom bezproblémový priebeh testov.

 

 

Powered by WordPress and Bootstrap4