Category Archives: DOKUMENTY

Uznesenia VV SKrZ za obdobie od 1.9.2020 do 14.10.2020

Uznesenie VV SKrZ za obdobie od 1.9.2020 do 14.10.2020

Usmernenie k Opatreniu ÚVZSR pri ohrození verejného zdravia s účinnosťou od 15.10.2020

 

 

 

 

 

 

Organizovaná športová činnosť

(1) Športová činnosť (tréning) je POVOLENÁ za nasledovných obmedzení:

a) športovú činnosť v jednom okamihu na jednom športovisku môže vykonávať iba jedna organizovaná skupina do 6 osôb, rúška nie sú povinné (odporúčame však ich používanie).

(2) Športová činnosť (organizované športové súťaže) sú POVOLENÉ

a) nasledovné najvyššie súťaže:
hokej: TIPOS extraliga, ICE HOCKEY LEAGUE,
futbal: FORTUNA Liga,
hádzaná: SLOVNAFT Handball Extraliga, MOL Liga,
volejbal: Extraliga muži, Extraliga ženy,
basketbal: Slovenská basketbalová liga,  Extraliga ženy                                                                                                                             

b) súťaže, v ktorých všetci účastníci (vrátane trénerov a organizátorov) musia mať v dobe začiatku aktivity negatívny výsledok RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie, na ochorenie Covid19 nie starším ako 12 hodín. Uvedené hromadné podujatie musí byť ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania

c) účasť divákov na organizovaných športových súťažiach nie je povolená.

(3) Iné:

a) prírodné a umelé kúpaliská, vrátane akvaparkov sú ZATVORENÉ, pričom neorganizovaný vstup verejnosti na verejnú neohradenú vodnú plochu nie je zakázaný,
b) prevádzky poskytujúce služby wellness (sauny, vírivky, kúpele, zábaly) sú ZATVORENÉ,
c) fitness centrá sú ZATVORENÉ.

Športovanie v školách (telesná výchova, športové súťaže a aktivity na školách) v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu nie je dotknuté týmto opatrením.

 

Aktuálne opatrenia ÚVZSR platné od 15.10.2020 od 6:00

Dňa 14.10.2020 o 18:38 hod Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil znenie aktuálnych opatrení pri ohrození verejného zdravia.

Na základe bodu A) Opatrenia ÚVZSR sa s účinnosťou od 15. októbra 2020 od 6:00 hod. do odvolania uzatvárajú všetky nasledovné zariadenia: prírodné a umelé kúpaliská podľa § 19 zákona č. 355/2007 Z. z., vrátane akvaparkov; prevádzky poskytujúce služby wellnes (sauny, vírivky, kúpele, zábaly); fitness centrá, prevádzky divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení (kiná, divadlá,…) a prevádzky verejného stravovania. 

V opatrení sa nepíše o uzatvorení ďalších športovísk ako sú zimné štadióny, štadióny a iné športové zariadenia.

Podľa bodu D) Opatrenia ÚVZSR s účinnosťou od 15. októbra 2020 do odvolania sa podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 6 osôb. 

Na základe vyšiie uvedeného teda v opatreniach nebolo explicitne nariadené uzatvorenie zimných štadiónov ani zákaz konania tréningovej činnosti do počtu 6 osôb.

Veríme, že tieto opatrenia sú dočasné a že na ich základe bude umožnené uskutočňovať tréningový proces aspoň v obmedzenom režime. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na adrese slovakskating@kraso.sk

Výkonný výbor SKrZ sa aj naďalej bude usilovať o zahájenie rokovaní s kompetentnými orgánmi za účelom dosiahnutia čo najlepších podmienok nielen pre našich športovcov, krasokorčuliarov, ale v spolupráci s ďalšími športovými zväzmi pre celú športujúcu obec na Slovensku.

Kompletné znenie opatrenia ÚVZSR nájdete tu: https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/final_opatrenie_prevadzky_a_HP_15_10.pdf

 

 

II. Veľká cena Vranova – Zmena termínu!

Vzhľadom na opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky platné od 15.10.2020 a vzhľadom na aktuálnu situáciu ohľadom šírenia kronavírusu COVID-19 vo Vranove nad Topľoua na Slovensku Krasokorčuliarsky klub Skating Dream DRJ Vranov nemôže usporiadať spomínanú súťaž v pôvodnom termíne. II. ročník VC Vranova je preto predbežne presunutý na nový termín 14.11.2020 – 15.11.2020.

Propozície
Prihláška

Usmernenie SKrZ ku konaniu Testov výkonnosti v Ružomberku – 3.-4.10.2020

 • osoby s teplotou, ktorá bude meraná pri vstupe na ZŠ, nad 37 stupňov C nebudú na ZŠ vpustené
 • osoby, ktoré nebudú evidované ako športovec, tréner, rozhodca, organizátor nebudú na ZŠ vpustené, jedinú výnimku, aj to iba na nevyhnutný čas, budú mať osoby (rodičia), ktoré budú viazať korčule svojim deťom
 • všetky osoby počas pobytu na ZŠ budú musieť mať neustále prekryté horné dýchacie cesty, jedinou výnimkou budú športovci pri rozjazdke a pri plnení testov
 • všetky osoby počas pobytu na ZŠ budú musieť mať na krku viditeľne zavesenú nami pridelenú visačku s číslom 1-50, výnimkou budú športovci pri rozjazdke a pri plnení testov
 • počet všetkých osôb nachádzajúcich sa v jednom momente na ZŠ je limitovaný počtom 50, na testy preto odporúčame prísť max. 50 min. pred plánovaným začiatkom rozjazdky
 • visačku dostane každá oprávnená osoba pri vstupe na ZS, po predvedení testov je športovec a tréner povinný bez zbytočného odkladu ZŠ opustiť a visačku odovzdať na mieste, na ktorom ju dostal
 • pri odchode zo ZŠ z akéhokoľvek dôvodu je každá osoba povinná visačku odovzdať
 • organizátor zabezpečí dezinfekciu rúk pri vstupe na ZŠ a v šatniach, dezinfekciu častých dotykových plôch ako aj dezinfekciu visačiek
 • organizátor zabezpečí tekuté mydlo a papierové utierky v šatniach
 • bude zakázané podávanie rúk
 • tribúny nebudú sprístupnené, jedinou výnimkou budú rozsvičky športovcov
 • každá osoba pri vstupe na ZŠ odovzdá vyplnené a podpísané čestné prehlásenie o bezinfekčnosti, ktoré je dostupné tu: http://www.kraso.sk/wp-content/uploads/2020/09/Bezinfekcnost-COVID-19_Dotaznik-1.pdf. Bez jeho odovzdania nebude osoba vpustená do priestorov ZŠ.

Pevne veríme, že orgánmi štátnej správy zavedené tvrdé opatrenia proti šíreniu nového vírusu, dokážeme spoločne zvládnuť a budeme spoločne všetky časti tohto Usmernenia rešpektovať. Pre zdravie našich športovcov a nás všetkých. Podujatie bolo nahlásené na regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši.

Prajeme športovcom a trénerom, aby hodiny trénovania jednotlivých prvkov pretavili do úspešného hodnotenia, rozhodcom spravodlivú ruku a organizátorom bezproblémový priebeh testov.

 

 

Oznámenie o zrušení Grand Prix of Bratislava 2020

Dovoľujeme si Vás informovať, že medzinárodná krasokorčuliarska súťaž Grand Prix of Bratislava v dňoch 11. – 13.12.2020 je zrušená.

Školenie pre rozhodcov, TS, TC, DRO – časový rozpis

Technickí špecialisti a kontrolóri:  sobota 26.9.2020 od 9,30 do 11,30 hod.
Data a video operátori : sobota 26.9.2020 od 17,00 do 18,00 hod.
Rozhodcovia: nedeľa 27.9. 2020 od 9,00 do 11,30 hod.
 
Záväzné sú časy pre otvorenie školení pre jednotlivé kategórie. Dľžka sa bude upravovať podľa situácie a potrieb prednášajúcich.

Rada predsedov, 17. októbra 2020 – ZRUŠENÉ!!!

Výkonný výbor Slovenského krasokorčuliarskeho zväzu si Vás týmto dovoľuje informovať, že vzhľadom na aktuálne opatrenia sa zasadnutie Rady predsedov presúva na neurčito. O novom termíne zasadnutia Vás budeme informovať podľa vývoja pandemickej situácie. 

 

 

Powered by WordPress and Bootstrap4