Category Archives: DOKUMENTY

Príprava krasokorčuliarov v domácom prostredí

V súvislosti s aktuálnou situáciou na Slovensku, kedy bola vyhlásená mimoriadna situácia, zákaz združovania sa a prevádzkovania organizovanej činnosti, so zámerom predchádzania šíreniu choroby COVID 19, naše zimné štadióny zostali zatvorené a možnosť trénovať je veľmi obmedzená. Momentálne nevieme ani predpokladať do kedy bude tento stav pretrvávať. TMK preto vypracovala manuál pre trénerov, ktorý by mohol pomôcť trénovať aj na diaľku a zachovať našich pretekárov v primeranej fyzickej kondícii i psychickom stave, aby po normalizácii situácie mohli plynule prejsť do normálneho tréningového procesu.

Všetkým želáme veľa zdravia, trpezlivosti a optimizmu!

Členovia VV a TMK

Príprava krasokorčuliarov v domácom prostredí

Uznesenia VV SKrZ za obdobie od 1.1.2020 do 19.3.2020

Uznesenia VV SKrZ za obdobie od 1.1.2020 do 19.3.2020

Opatrenia SKrZ vzhľadom k novému koronavírusu

Vážení športoví priatelia,

V zmysle opatrení prijatých do dnešných dní Vládou SR a Úradom verejného zdravotníctva SR ohľadom vírusu SARS-CoV-2, VV SKrZ prijal tieto opatrenia, z ktorých časť sme už zverejnili na webe kraso.sk.
 
Až do odvolania sú zrušené všetky zväzové aktivity zahŕňajúce súťaže, testy, sústredenia (nielen domáce, ale i zahraničné), ale aj akékoľvek iné aktivity vyžadujúce osobný kontakt s inými osobami.
 
Vzhľadom k faktu, že VV SKrZ na 23. 5. 2020 zvolal Valné zhromaždenie SKrZ, je veľmi pravdepodobné, že tento termín budeme musieť presunúť. O presunutí termínu Valného zhromaždenia VV SKrZ rozhodne na základe aktuálnej situácie najneskôr do konca apríla 2020, o čom Vás budeme informovat.
 
Sekretariát od piatku, 13. 3. 2020 až do odvolania je funkčný iba prostredníctvom mailu. Pokiaľ zasielate poštou akékoľvek dokumenty, prosím, posielajte ich kompletne aj mailom na slovakskating@kraso.sk a priložte aj sken/kópiu podacieho lístka, resp. poštu posielajte obyčajnou cestou, nie doporučene.
 
Prosím všetkých členov SKrZ, najmä tých, ktorý sa zdržiavajú v lokalitách, kde nový vírus (zatiaľ) nebol potvrdený, aby sa správali maximálne zodpovedne a vylúčili (či aspoň obmedzili) akýkoľvek kontakt s inými osobami.
 
S prianím pevného zdravia ale i šťastia všetkým!
 
Jozef Beständig
Predseda VV SKrZ

Usmernenia a odporúčania pre šport

S ohľadom na súčasnú situáciu, bol oslovený Úrad verejného zdravotníctva SR so žiadosťou o usmernenie pri výkone športovej činnosti, ako aj výkladom verejných vyhlášok a opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva . Touto cestou Vás chceme informovať o zodpovedaných otázkach odborom epidemiológie, Úradu verejného zdravotníctva SR ako aj o odporúčanom postupe pri športovej príprave talentovanej mládeže a športovej reprezentácie.

Úradu verejného zdravotníctva SR boli položené nasledovné otázky:
Otázka č. 1: Športové kluby vykonávajú športovú prípravu športových reprezentantov Slovenskej republiky podľa § 29 Zákona o športe a talentovanej mládeže podľa § 4 ods. 5 Zákona o športe v kolektívnych a individuálnych športoch, môžu aj v súčasnej dobe vykonávať aj naďalej prípravu týchto športovcov? Odpoveď UVZ: Príprava v individuálnych športoch áno, v kolektívnych nie.

Otázka č. 2: Aké nevyhnutné opatrenia musí športový klub vykonať, aby mohol uskutočňovať športovú prípravu týchto športovcov?
Odpoveď UVZ: V prípade prípravy jednotlivcov v uzavretých priestoroch – časté vetranie, zvýšená frekvencia dezinfekcie plôch a povrchov. Nepripustiť športovca prejavujúceho známky ochorenia (nielen COVID-19) k tréningu. V prípade uzavretých priestorov odporúčame postupovať primerane podľa prílohy č. 4 k vyhláške Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 553/2007 Z. z.

Otázka č. 3: V prípade, ak k výkonu športovej prípravy talentovaného športovca a športového reprezentanta je nevyhnutná športová infraštruktúra podľa § 3 písm. o) Zákona o športe , ktorá je súčasne aj prevádzkarňou, môže prevádzkovateľ takejto športovej infraštruktúry poskytnúť športovú infraštruktúru na športovú prípravu športovému reprezentantovi, talentovanému športovcovi a ich realizačným tímom?
Odpoveď UVZ: Pre individuálne športy

Otázka č. 4: Aké športové podujatie sa považuje za „hromadné“? Odpoveď UVZ: Hromadnými podujatiami športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy sú napríklad divadelné, filmové, audiovizuálne predstavenia, výstavy, koncerty, diskotéky, športové podujatia, sväté omše, plesy, svadby a iné hromadné podujatia. Nie je možné, aby Úrad verejného zdravotníctva SR presne vymedzil názvy hromadných podujatí, nakoľko opomenutím niektorého typu hromadného podujatia by vytvoril mylnú predstavu, že sa uvedené opatrenie naň nevzťahuje. Rovnako ani počet osôb, na ktoré sa uvedené opatrenie zákazu hromadných podujatí vzťahuje, nie je možné z odborného hľadiska vymedziť presným číslom, nakoľko nie je možné všeobecne špecifikovať aké osoby sa podujatia zúčastňujú (stav ich imunity, vek, rizikové faktory), aké sú priestorové a technické podmienky daných priestorov (typ vetrania, prístupové cesty), vzdialenosť osôb od seba, frekvencia a intenzita pohybu osôb v priestore, typy povrchov a ich dezinfikovateľnosť. Dôležitá je aj aktuálna epidemiologická situácia v konkrétnej lokalite a mnohé ďalšie faktory.

Otázka č. 5: Spadá pojem „športová infraštruktúra“ podľa § 3 písm. o) Zákona o športe v plnom rozsahu pod pojem „telovýchovno-športové zariadenie“ podľa § 22 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ?
Odpoveď UVZ: Pojem „športová infraštruktúra“ podľa § 3 písm. o) Zákona o športe spadá v plnom rozsahu pod pojem „telovýchovno-športové zariadenie“ podľa § 22 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Športovú prípravu talentovanej mládeže a reprezentácie Slovenskej republiky v individuálnych športoch
a kolektívnych športoch odporúčame upraviť prostredníctvom individuálnych plánov prípravy tak, aby bol
minimalizovaný sociálny kontakt.

Každá športová organizácia je povinná sa súčasne riadiť vyhláškami a opatreniami vydanými Úradom verejného
zdravotníctva SR. Do dnešného dňa boli vydané nasledovné opatrenia:
– Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia podľa§ 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, číslo OLP/2405/2020 zo dňa 6.3.2020
http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Rozhodnutie_zakaz_navstev_nemocnice.pdf

– Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia opatrenia pri ohrození verejného zdravia podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č 355(2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov číslo OLP/2405/84443 zo dňa 9.3.2020
http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Rozhodnutie_zakaz_hromadneho_podujatia_verejna_vyhlaska09_03.pdf

– Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia číslo OLP/2567/2020 zo dňa 12.3.2020
http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_UVZSR_pri_ohrozeni_verejneho_zdravia_12.03.2020_karantena.pdf

– Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia číslo OLP/2576/2020 zo dňa 12.3.2020
http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_UVZSR_pri_ohrozeni_verejneho_zdravia_12.03.2020_prevadzky.pdf

– Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 zo dňa 13.3.2020
http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Usmernenie_hlavneho_hygienika_Slovenskej_republiky__COVID-19_4-aktualizacia_13_3_2020.pdf

– Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia číslo OL/2595/2020 zo dňa 15.3.2020
http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_UVZ_SR_o_zakaze_a_obmedzeni_prevadzok_15 032020.pdf

– Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia číslo OLP/2596/2020 zo dňa 16.3.2020
http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/zmena_a_doplnenie_opatrenia_HH_SR_16_03.pdf

Súčasne je nevyhnutné sa riadiť rozhodnutiami krízových štábov jednotlivých miest a obcí, kde je športová činnosť vykonávaná.

Ohľadne otestovania športovcov a trénerom na COVID-19, ktorý boli na tréningových pobytoch v Austrálii, Spojených arabských emirátoch, Francúzsku, Spojených štátoch amerických, Fínsku, Nórsku a pod. platia nasledovné pravidlá:

– Každá osoba, ktorá sa vrátila zo zahraničia musí podstúpiť 14 dňovú karanténu buď doma, alebo v zariadeniach MV.
– Počas karantény, ak sa u každej osoby objavia príznaky ochorenia, ako je zvýšená teplota, kašeľ, dýchavičnosť atď. vtedy musí osoba z domu kontaktovať svojho lekára a ten mu vysvetlí akým spôsobom bude testovaný.
– Osoby, ktoré sa nachádzajú v karanténe MV, sú poučené ako majú postupovať.
– Výnimka sa nevzťahuje ani na onkologického pacienta

Presné informácie ako postupovať sú uvedené na webovom prepojení https://www.korona.gov.sk/odporucania-predomacu-karantenu/.
Súčasne boli vypracované infografiky MH SR – Odborným garantom Národných projektov: ŠDTP, PpVP, Zdravie a migrácia Odbor ŠPDTP/ Dept. of SOPs and Preventive, Diagnostic and Therapeutical Guidelines Sekcia Zdravia/
Section of Health MZ SR uvedené na webovom prepojení https://www.standardnepostupy.sk/covid-19-coronavirus/.

Zdroj:
Mgr. Jozef Gönci
Štátny tajomník pre oblasť športu 

Plnenie kritérií na zaradenie do repr. družstiev a talentovanej mládeže za sezónu 2019/2020

TMK spracovala plnenie kritérií na zaradenie do reprezentačných družstiev a talentovanej mládeže za sezónu 2019/2020.

V prípade, že tréneri postrehnú chybný alebo chýbajúci záznam u svojho pretekára, prosíme o zaslanie informácie, vrátane protokolu z pretekov, na adresu tmk@kraso.sk.

Plnenie kritérií 2019/20 junior, juniorky
Plnenie kritérií 2019/20 ml. žiactvo
Plnenie kritérií 2019/20 seniori, seniorky
Plnenie kritérií 2019/20 st. žiactvo
Plnenie kritérií 2019/20 sumár

Oznámenie o zrušení aprílového sústredenia SKrZ!

Výkonný výbor SKrZ po konzultácii s Trénersko-metodickou komisiou a pozvanými trénermi, na základe aktuálnej situácie ohľadom šíriacej sa nákazy COVID-19 a nariadení orgánov Slovenskej republiky, týmto ruší svoje plánované sústredenie v termíne 19.4. – 25.4.2020 v Pezinku.

Veľmi nás mrzí, že musíme pristúpiť k takémuto kroku, avšak VV SKrZ zastáva názor, že prevencia a ochrana zdravia našich pretekárov ako aj trénerov je prvoradá. Naďalej budeme dôkladne sledovať vývoj situácie a o prípadnom náhradnom termíne VV SKrZ rozhodne neskôr.

Sústredenia, ktoré sú naplánované na 13.6. – 19.6.2020 a 9.8. – 16.8.2020 v danej chvíli zrušené neboli a SKrZ bude naďalej pracovať na ich organizačnom zabezpečení.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

Za VV SKrZ
Csaba Kürti
Generálny sekretár

Oznámenie SKrZ o zrušení plánovaných testov výkonnosti!

Výkonný Výbor SKrZ týmto oznamuje, že na základe vývoja situácie ohľadom šírenia vírusu COVID-19, na základe nariadení orgánov SR a na základe nariadenia mesta Žilina, ktoré nariadilo zrušiť všetky športové a kultúrne podujatia na území mesta do 15.4.2020, SKrZ ruší plánované testy výkonnosti, ktoré sa mali uskutočniť v termíne 4.4.2020 v Žiline.

Náhradný termín testov nateraz nie je určený.

O ďalšom vývoji a prípadných ďalších obmedzeniach Vás budeme priebežne informovať na základe vývoja situácie.

Redukované rebríčky SP a postup na M-SR

Redukovaný rebríček – Juniorky
Redukovaný rebríček – Juniori
Redukovaný rebríček – St. žiačky
Redukovaný rebríček – St. žiaci
Redukovaný rebríček – Ml. žiačky
Redukovaný rebríček – Ml. žiaci
Redukovaný rebríček – Ml. nádeje chlapci
Redukovaný rebríček – Nádeje 10 dievčatá
Redukovaný rebríček – St. nádeje chlapci
Redukovaný rebríček – Nádeje 9 dievčatá
Redukovaný rebríček – Nádeje 8 dievčatá
Redukovaný rebríček – Nádeje 7 dievčatá

Powered by WordPress and Bootstrap4