Category Archives: DOKUMENTY

Usmernenie TK k prestupovému termínu k riadnym prestupom

Prestupový termín pre riadne prestupy pre sezónu 2020/21 je 1.6. – 15.6.2020.

Žiadosť o prestup je potrebné zaslať doporučenou poštou na adresu Slovenský krasokorčuliarsky zväz,  Záhradnícka 95, 821 08 Bratislava a takisto emailom na adresu slovakskating@kraso.sk.

K Žiadosti o prestup musí byť pripojené aj potvrdenie o uhradení poplatku za prestup. Bez tohto potvrdenia taktiež Žiadosť nebude prejednaná. Poplatok vo výške 20 EUR (podľa Sadzobníka poplatkov SKrZ) je potrebné uhradiť na číslo účtu SK04 0200 0000 0017 8827 9653, pod variabilným symbolom 4001 a do poznámky treba uviesť: prestup, meno a priezvisko pretekára

Žiadosti o prestup, ktoré prídu na SKrZ po tomto termíne (rozhodujúci je dátum odoslania Žiadosti, preto je potrebné si uschovať podací lístok), nebude Technická komisia SKrZ prejednávať.

Žiadosť o prestup/hosťovanie musí byť podaná písomne na predpísanom tlačive v jednom vyhotovení. Na Žiadosti musí byť uvedené stanovisko materského klubu. Pokiaľ žiadateľ o prestup Žiadosť materskému klubu odovzdal/zaslal, a odpoveď naspäť nedostal, považuje sa to za súhlas materského klubu a prestup sa riadi Prestupovým poriadkom v Čl. III, bod 17, pism. a).

V prípade, že sa prestup riadi Čl. III., bod 7, písm. c) Prestupového poriadku, musí byť priložené aj potvrdenie o uhradení výchovného. Výchovné musí byť uhradené z účtu prijímacieho klubu, v žiadnom prípade nesmie byť hradené z účtu športovca alebo jeho zákonného zástupcu (§ 5, bod 4 Zákona o športe).

O žiadosti o prestupe rozhoduje TK SKrZ tak, že:

a) prestup schváli, ak došlo k súhlasu/dohode o prestupe u materského i prijímajúceho klubu, v tomto prípade je výchovné vecou dohody zúčastnených klubov a v tomto prípade sa nevyžaduje doklad o úhrade výchovného;

b) prestup schváli, ak bolo uhradené stanovené výchovné a úhrada výchovného bola doložená k Žiadosti o prestup;

c) prestup neschváli, ak bola Žiadosť zaslaná po skončení prestupového obdobia alebo nespĺňa všetky náležitosti podľa Prestupového poriadku alebo nebol dodržaný postup podľa Prestupového poriadku.

Technická komisia pri VV SKrZ

Rasti´s figure skating summer camp – Aktualizované!

Propozície
Prihláška

Ice Crew Camp 2020 – Aktualizované!

Zápisnica VV SKrZ č. 1/2020

Zápisnica VV SKrZ č. 1/2020

Stanovisko Slovenského krasokorčuliarskeho zväzu k zrušenie ISU JGP Košice 2020 a Nepela Memorial 2020

Bratislava, 18.5.2020

Dňa 14.5.2020 zasadal prostredníctvom online video konferencie Výkonný výbor slovenského krasokorčuliarskeho zväzu. Počas tohto zasadnutia VV SKrZ rozhodoval aj o plánovaných medzinárodných pretekoch v súvislosti s momentálnou situáciou na Slovensku a v zahraničí spôsobenou celosvetovou pandémiou COVID-19.

Z dôvodu pretrvávajúcich nepriaznivých podmienok a obmedzení, VV SKrZ rozhodol o zrušení ISU Junior Grand Prix of Figure Skating – medzinárodnej súťaže v krasokorčuľovaní, ktorá sa mala konať v dňoch 2.- 5. septembra 2020        v Košiciach. V súčasnej situácii SKrZ nemôže krasokorčuliarom zaručiť kvalitné podmienky pre medzinárodnú súťaž    a taktiež nedokáže zaručiť plnenie požiadaviek vyplývajúcich z memoranda o usporiadaní podujatí Junior Grand Prix.

Z rovnakého dôvodu vedenie SKrZ rozhodlo o zrušení ISU CS Nepela Memorial 2020, ktorý sa mal konať v dňoch      16. – 19. septembra 2020 v Bratislave. V súčasnej situácii nemôžeme zaručiť kvalitné podmienky pre medzinárodnú súťaž a zaručiť plnenie všetkých požiadaviek na usporiadanie súťaže na najvyššej medzinárodnej úrovni.

Slovenský krasokorčuliarsky zväz vyjadruje hlboké poľutovanie nad zrušením obidvoch medzinárodných súťaží, ktoré vzniklo v dôsledku celosvetovej pandémie COVID-19. Veríme, že po stabilizácii situácie vo svete i na Slovensku, budeme môcť opätovne privítať celosvetovú krasokorčuliarsku špičku, na nami usporiadaných medzinárodných súťažiach.

Krasokorčuliarske sústredenie – KRÁSNO NAD KYSUCOU 2020

Propozície – Sústredenie I.
Propozície – Sústredenie II.

3. ročník sústredenie Prešov – Aktualizované!

3.ročník – sústredenie Prešov 2020

Základy stravovania SKrZ

Zdravá a vyvážená strava je jednou zo základných zložiek správneho fungovania športovca a hlavne mládeže. Aktívne športovanie vyžaduje kvalitný energetický príjem a zároveň regeneráciu síl. TMK so schválením VV SKrZ dala vypracovať dokument Základy stravovania, ktorý vypracovala pre potreby SKrZ p. Ing. Jana Trebulová.

Okrem základov správneho stravovania, ktoré obsahuje, zahŕňa aj príklad rozloženia jedál pre rôzne vekové kategórie, zvlášť pre chlapcov a dievčatá, obsahuje príklad týždenného jedálneho lístka pre vybranú vekovú kategóriu a niekoľko zdravých receptov.

Uvedený materiál má byť pomôckou pre správne a vyvážené stravovanie a pestovanie zdravých návykov už od útleho detstva. Materiál je dostupný pre trénerov registrovaných v SKrZ na vyžiadanie na adrese tmk@kraso.sk. Tréneri ho budú ďalej distribuovať svojim zverencom. Každý športovec je jedinečný, má iné potreby a podmienky rozvoja.  Uvedené informácie a konkrétne záležitosti je preto potrebné konzultovať s vlastným trénerom a prispôsobiť ich konkrétnym potrebám a možnostiam.

Veríme, že Vám bude nápomocný.

Materiál je určený pre vlastné potreby členov SKrZ, nie na verejnú distribúciu, z uvedeného dôvodu bude dostupný na vyššie uvedenej adrese na vyžiadanie trénerov.

Zuzana Drnzíková

Člen VV SKrZ zodpovedný za reprezentáciu a členovia TMK

Powered by WordPress and Bootstrap4