Category Archives: DOKUMENTY

Školenie pre rozhodcov, špecialistov, technických kontrolórov a dataoperátorov – AKTUALIZÁCIA!

Dôležitá zmena !

Školenie pre rozhodcov, špecialistov, technických kontrolórov a dataoperátorov
Vzhľadom na epidemiologickú situáciu sa školenie uskutoční distančnou formou.

Úprava po sprísnených opatreniach:
Forma: On-line
Počet skupín: 4

Rozhodcovia; technickí špecialisti; technickí kontrolóri; data/video
Detaily: na prihlásenie ( link, čas)- budú zaslané každému prihlásenému účastníkovi vopred. Vzhľadom na zmenu formy sa zníži pôvodná časová dotácia v každej skupine, ostanú však uvedené dni. Zároveň zašleme materiály na preštudovanie.
Noví účastníci: nemajú možnosť získať kvalifikáciu, ale môžu absolvovať počas roka náčuvy – príprava podľa zaslaných materiálov samoštúdiom
Predpokladaný termín ďalšieho školenia s možnosťou získať kvalifikáciu: september 2021

Účasť na tejto dištančnej forme školenia pomôže príprave rozhodcov na sezónu a uľahčí prípravu nominácií. Zároveň žiadame účastníkov pripraviť si informáciu o personálnych  obmedzeniach  zúčastňovať sa na súťažiach/ podľa regiónov alebo podľa individuálneho zváženia – je potrebné, aby to účastníci nahlásili, pre nominácie na preteky SP; prípadne nutné akceptovanie zmien v nominačných kritériách, resp. zastúpení v paneloch pre preteky SP. Formou samoštúdia si pozrieť pravidlá pre sezónu 2020/2021.

Veríme, že sa preteky SP uskutočnia.

Miesto konania: DOM ODBOROV, spol. s.r.o. Antona Bernoláka 51, 010 01 Žilina

Špecialisti a technickí kontrolóri: sobota 26.9.2020 od 9,00 do 17,00 hod

Pre nových uchádzačov o školenie pre špecialistov od piatku 25.9.  od 17,00, pokračovanie v sobotu.

Rozhodcovia: nedeľa 27.9.2020 od 9,00 do 17,00 hod

Pre nových uchádzačov o školenie pre rozhodcov od soboty  26.9.  od 17,00, pokračovanie v nedeľu.

Pre technických kontrolórov, ktorí sa zúčastnia školenia pre rozhodcov, bude zabezpečený a uhradený nocľah zo soboty na nedeľu.

Stávajúci dataoperátori sa zúčastnia školenia pre špecialistov a technických kontrolórov v sobotu

Pre nových uchádzačov o školenie pre dataoperátorov od piatku 25.9.  od 17,00, pokračovanie v sobotu.

 

Účastnícky poplatok 5 EUR na účet: SK04 0200 0000 0017 8827 9653

Stávajúcim činovníkom (aktívnym v posledných dvoch sezónach) budú hradené náklady na cestovné a stravné v súlade s ekonomickou smernicou SKrZ, noví uchádzači si náklady hradia.

Školenie sa nevzťahuje na činovníkov s medzinárodnou , resp. ISU kvalifikáciou pre konkrétnu činnosť.

Záväznú prihlášku treba poslať na adresu: iveta.benzova@gmail.com do 18.9.2020

Bezpečnostné opatrenia:

S ohľadom na stále pretrvávajúce obmedzenia v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 žiadame všetkých účastníkov školenia o dodržiavanie nasledujúcich pravidiel: – pri príchode na školenie sa každý účastník preukáže vyplneným a podpísaným „Čestným prehlásením o neexistencii príznakov vírusového infekčného ochorenia“, ktoré odovzdá organizačnému pracovníkovi (Čestné prehlásenie je dostupné na stránke www.kraso.sk ) – počas doby platnosti plošného nariadenia nosiť rúška v uzavretých priestoroch platí toto nariadenie pre všetkých bez výnimky.

Prihláška na školenie pre rozhodcov
Bezinfekčnost COVID-19_Dotazník

Uznesenia VV SKrZ za obdobie od 27.7.2020 do 31.8.2020

Uznesenia VV SKrZ za obdobie od 27.7.2020 do 31.8.2020

Vzdelávanie trénerov 1. kvalifikačného stupňa

V dňoch 26. – 27. 9.sa na pôde Fakulty športu Prešovskej univerzity v Prešove uskutoční všeobecná časť vzdelávania trénerov 1. kvalifikačného stupňa.

Pokyny k registrácii na sezónu 2020/21

Registrácia na sezónu 2020/2021 bude prebiehať elektronicky cez online registračný systém na adrese register.kraso.sk.

Termín elektronickej registrácie je do 31.8.2020

Všetky registračné poplatky, tak ako predchádzajúce sezóny, je potrebné uhradiť na účet SK04 0200 0000 0017 8827 9653. VS pre úhradu registračného poplatku za kolektívneho člena (klub) je 2002, za individuálneho člena 2001. Do poznámky treba uviesť názov klubu. Potvrdenie o úhrade, nie potvrdenie o zadaní príkazu, prosím zaslať na tk@kraso.skhospodar.kraso@gmail.


Prístup do databázy
Všetky kluby v roku 2019 obdržali prístupové heslo do databázy SKrZ. Pokiaľ niektorý klub/predseda heslo zabudol, prípadne heslo nemá, alebo ak sa menil predseda/výbor klubu, prosíme o informáciu na adresu slovakskating@kraso.sk, následne bude zaslané nové heslo.

Dôležitá informácia
V databáze SKrZ majú byť uvedení len členovia SkrZ. To znamená, že členovia oddielu, ktorí nie sú zároveň aj členmi SKrZ tam uvedení byť nemajú. Preto, ak máte takýchto členov, ktorí sú v databáze uvedení a nemali by byť, prosíme o zaslanie zoznamu. Následne budú z databázy vymazaní.

Registrácia existujúcich členov
V registri prosím skontrolovať + upraviť údaje o členoch klubu – záložka Osoby.

V prípade potreby úpravy údajov po kliknutí na Zmeniť treba otvoriť záložku Celý formulár:

Registrácia nového člena
Pokiaľ máte nových členov, kliknite na Pridať osobu, zadajte všetky údaje a nahrajte fotku. Následne bude novým členom pridelené registračné číslo.

Ukončenie členstva
Ak niekto ukončil členstvo vo zväze, resp. ho neregistrujete na nadchádzajúcu sezónu, treba vyplniť okienko člen do: 31.8.2020.

Doregistrovanie existujúcich členov chýbajúcich v databáze
Pokiaľ v zozname niekto zo „starých“, registrovaných členov chýba, prosíme informujte nás mailom na: slovakskating@kraso.sk a wanda.stankovianska@gmail.com

Pri „starých“ členoch prosím doplniť dátum člen od. Ak dátum neviete presne, potom:

  • pri pretekároch uveďte dátum od dovŕšenia veku 6 rokov
  • pri funkcionároch uveďte dátumu zvolenia
  • pri ostatných členoch uveďte dátum cca dva roky dozadu.

Údaje o klube
Prosíme o kontrolu údajov o klube. V prípade, ak sa niečo zmenilo, je potrebné údaje upraviť.

Pokiaľ ste vyplnili a zaslali registračné formuláre, tie skontrolujeme. Hlavná registrácia však prebieha cez systém a každý člen zväzu musí byť evidovaný aj elektronicky.

V prípade problémov so systémom alebo nejasností prosím kontaktovať wanda.stankovianska@gmail.com, 0903 431 935.

 

Technická komisia pri VV SKrZ

Zápisnica VV SKrZ č. 3/2020

Zápisnica VV SKrZ č. 3/2020

Previerky výkonnosti 2020

Vážení športovci a tréneri,

Slovenský krasokorčuliarsky zväz oznamuje, že previerky výkonnosti sa uskutočnia v dňoch 9. a 10.8.2020 v Pezinku. V súlade s návrhom TMK a po odsúhlasení VV SKrZ sa previerok na náklady SKrZ povinne zúčastnia nasledovní pretekári:

Juniorky: Ema Doboszová, Alexandra Filcová, Lucia Jacková, Vanesa Šelmeková, Jana Ochránková, Marína Angela Alexy

Juniori: Adam Hagara, Jakub Galbavý, Marko Piliar

ŠD juniori: Margaréta Mušková – Oliver Kubačák

Staršie žiačky: Hana Čermáková, Natália Chibuzor Ostrolucká

Previerky v kategórii seniorov sa uskutočnia počas medzinárodných pretekov z kalendára ISU konaných v septembri 2020.

Seniorky: Nicole Rajičová

Seniori: Michael Neumann

Previerok sa možno zúčastniť aj na vlastné náklady za nevratný poplatok 50 €, za splnenia nasledovných podmienok:

  • len záujemcovia z kategórie seniorov, juniorov a staršieho žiactva A
  • Seniorky/seniori – zvládnutý 2A a min. jeden 3-tý skok v predchádzajúcej sezóne 2019-2020
  • Juniorky/juniori – zvládnutý 2A alebo 3-tý skok v predchádzajúcej sezóne 2019-2020
  • žiactvo – zvládnutý 2A alebo 3-tý skok v predchádzajúcej sezóne 2019-2020 min. na <

Pretekári v kategórii juniorov predvedú juniorský a v kategórii seniorov seniorský krátky program a voľnú jazdu v súlade s pravidlami ISU, v súťažnom oblečení a s plnou náplňou. Pretekári v kategórii staršieho žiactva predvedú krátky program a voľnú jazdu v súlade so súťažným poriadkom ISU, resp. SKrZ a v súťažnom oblečení.

Pretekári sú povinní najneskôr do 27.7.2020 potvrdiť svoju účasť na adresu slovakskating@kraso.sk a v kópii na tmk@kraso.sk a poslať vyplnený formulár „Plánovaná náplň programu“ na adresu naplne@kraso.sk . Úhrada poplatku pre samoplatcov na číslo účtu: IBAN: SK04 0200 0000 0017 8827 9653 pod variabilným symbolom 9001.

Po ukončení previerok na ľade, prebehne zhodnotenie predvedených výkonov za účasti pretekárov, ich trénerov, rozhodcov a technického panelu. Protokol z previerok bude zaevidovaný a zaslaný na sekretariát SKrZ a uložený na web stránke SKrZ. Účastníci sústredenia RD absolvujú okrem slovného hodnotenia aj hodnotenie s videozáznamom so zástupcami členov komisie.

Na základe výsledkov previerok výkonnosti bude spresnená nominácia na JGP a na ostatné medzinárodné preteky plánované v sezóne 2020/2021. Účasť a výkon na previerkach sú podmienkou nominácie na medzinárodné preteky. V prípade neúčasti na previerkach bude prehodnotené prerozdelenie pridelených dotácií na danú sezónu.

 Časový rozpis previerok Vám bude oznámený po potvrdení prihlášok. Prajeme všetkým úspešnú prípravu na previerky výkonnosti.

Projekt SADA: Naučíme Vás, ako správne používať výživové doplnky

Výživové doplnky sú každodennou hrozbou nielen pre začínajúcich, ale aj profesionálnych športovcov. Stále je totiž malý počet tých, ktorí myslia na to, že doplnky môžu obsahovať aj viaceré zakázané látky. Ich nepremyslené užívanie môže mať dokonca negatívny vplyv na športový výkon. Antidopingová agentúra Slovenskej republiky (SADA) sa preto rozhodla pripraviť unikátny leták, v ktorom vysvetľuje jednotlivé riziká.

SADA bude každý mesiac vydávať online informačný leták, časopis, o konkrétnej skupine výživových doplnkov. V prvom čísle sa minulý mesiac venovali iónovým nápojom. Online leták nájdete TU. tento mesiac sa zamerali na vápnik a horčík, dva dôležité minerály, ktoré toho dokážu veľa ovplyvniť v pozitívnom aj negatívnom zmysle. 

V dnešnej dobe snáď neexistuje výživový doplnok, ktorý by tieto dva ióny neobsahoval. V článku sa dozviete, že nie je horčík ako horčík, ani vápnik ako vápnik. Prečo je dôležité sledovať prejavy svojho tela? Čo sa môže stať, ak človek užíva vysoké dávky týchto iónov a pritom netrpí ich nedostatkom? 
Prečítajte si článok SADA a dozviete sa viac! Nájdete ho TU.

zdroj: SADA, www.antidoping.sk

Valné zhromaždenie SKrZ, 5. septembra 2020, Bratislava

Oznámenie o konaní Valného zhromaždenia SKrZ, 5. septembra 2020

Výkonný výbor Slovenského krasokorčuliarskeho zväzu, so sídlom Záhradnícka 95, 821 08 Bratislava, týmto zvoláva Valné zhromaždenie SKrZ, ktoré sa bude konať dňa 5.septembra 2020 (v sobotu) v hoteli NH Gate One, adresa: Ambrušova 7, 821 04, Bratislava.

Registrácia účastníkov od 9:00 do 9:30
Začiatok rokovania o 9:30


Pozvánka na Valné zhromaždenie SKrZ a návrh programu
Rokovací poriadok na VZ SKrZ dňa 5.9.2020
Uznesenia VZ SKrZ 5.9.2020
Správa Mandátovej komisie
Zápisnica zo zasadnutia VZ


Víťazi SP 20192020 a Pohára klubov

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu VV SKrZ rozhodol, že ocenenia budú odovzdané predsedom, resp. zástupcom klubov na Valnom zhromaždení SKrZ dňa 5.9.2020 v Bratislave.


Návrh Stanov SKrZ s komentárom VZ 2020
Návrh Smernice KRS s komentárom VZ 2020
Návrh Smernice DK VZ 2020
Návrh Ekonomickej smernice SKrZ VZ 2020
Návrh Súťažného poriadku SKrZ VZ 2020
Návrh Prestupového poriadku VZ 2020
Návrhy Výkonného výboru SKrZ k predloženým dokumentom na VZ SKrZ
Návrh člena VV SKrZ zodpovedného za VZŽ k Súťažnému poriadku SKrZ
Návrhy KK do uznesení VZ SKrZ zo dňa 5.9.2020 z kontrolných zistení
Návrhy predsedu VV SKrZ na VZ SKrZ
Návrh KK SKrZ k predloženému návrhu Ekonomickej smernice SKrZ
Návrhy KK Žilina k predloženým návrhom smerníc
Plnenie úloh VV SKrZ za rok 2019
Plán úloh SKrZ na rok 2020
Správa o činnosti TMK 2019/2020
Správa kontrolóra o činnosti KK SKrZ
Výročná správa SKrZ za rok 2019
Poznámky k výročnej správe SKrZ za rok 2019
Porovnanie rozpočtu nákladov a výnosov – plán, skutočnosť 2019 a návrh 2020
Správa k plneniu plánu za rok 2019
Návrh rozpočtu nákladov a výnosov na rok 2020
Komentár k plánovanému rozpočtu 2020
Športový kalendár 2020/2021
Pripomienky, návrhy klubov k predloženým materiálom na VZ SKrZ


Bezinfekčnost COVID-19_Dotazník
Cestovný príkaz na VZ SKrZ dňa 5.9.2020 – vyplnený cestovný príkaz odovzdajte pri registrácii na mieste konania VZ


Organizačné a bezpečnostné pokyny:

– do rokovacej sály môžu vstúpiť len členovia VZ SKrZ podľa Stanov SKrZ (Čl. 6, bod 2, písm. a) až j)
– počas celého trvania VZ SKrZ bude potrebné mať prekryté horné dýchacie cesty (napríklad respirátor, rúško, šál, šatka, atď.)
– povoliť prekrytie horných dýchacích ciest je možné len na nevyhnutnú dobu
– rúška budú k dispozícii aj pri registrácii
– v rokovacej sále bude zabezpečené šachovnicové sedenie, resp. rozmiestnenie bude zohľadňovať dostatočný rozostup medzi jednotlivými
miestami na sedenie
– spolu môžu sedieť len osoby z jednej domácnosti
– nepodávať si ruky resp. vyhýbať sa akémukoľvek fyzickému kontaktu
– každý delegát, resp. účastník VZ SKrZ je povinný predložiť vyplnený´dotazník o bezinfekčnosti (budú k dispozícii aj pri registrácii, no v
záujme plynulého vybavenia registácie prosíme priniesť predvyplnený dotazník)
– pri registrácii bude meraná telesná teplota delegátov VZ a hodnota sa poznačí do dotazníka
– v prípade zvýšenej telesnej teploty, resp. v prípade nepredloženia dotazníka môže byť vstup do rokovacej sály zamietnutý
– v rokovacej sále bude vytvorené miesto pre ústny prejav delegátov, mikrofón v pléne z ruky do ruky nebude k dispozícii
– pri vstupe do hotela, v priestoroch registrácie a pri vstupe do rokovacej sály budú rozmiestnené stojany s dezinfekciou

Powered by WordPress and Bootstrap4