Category Archives: Technická komisia

Zápisnica TK č.5/2023

skrz

Zápisnica č. 5_ 2024docx

Zápisnica TK č. 4/2023

skrz

Zápisnica č. 4_ 2023docx

Smernica k rozhodcovskému systému a jeho obsluhe

skrz

  Smernica rozhodcovský sýstem

Usmernenie k registračnému obdobiu 2023/2024

skrz

Od 1. 8. 2023 do 31. 08. 2023 bude prebiehať registrácia kolektívneho člena, existujúcich členov a nových členov.

Detailné pokyny sú v priloženom pdf súbore.

Pokyny-k-registrácii-23_24

Prosíme o dodržanie termínov.

Usmernenie TK k prestupovému termínu k riadnym prestupom

skrz

Prestupový termín pre riadne prestupy pre sezónu 2023/24 je 1.6. – 15.6.2023.

Žiadosť o prestup je potrebné zaslať doporučenou poštou na adresu Slovenský krasokorčuliarsky zväz,  Záhradnícka 95, 821 08 Bratislava,  a taktiež oskenovanú emailom na adresu slovakskating@kraso.sk a tk@kraso.sk.

 

K Žiadosti o prestup musí byť pripojené aj potvrdenie o uhradení poplatku za prestupBez tohto potvrdenia taktiež Žiadosť nebude prejednanáPoplatok vo výške 20 EUR (podľa Sadzobníka poplatkov SKrZ) je potrebné uhradiť na číslo účtu SK04 0200 0000 0017 8827 9653, pod variabilným symbolom 0623 a do poznámky treba uviesť: prestup, meno a priezvisko pretekára

 

Žiadosti o prestup, ktoré prídu na SKrZ po tomto termíne (rozhodujúci je dátum odoslania Žiadosti, preto je potrebné si uschovať podací lístok), nebude Technická komisia SKrZ prejednávať.

Žiadosť o prestup/hosťovanie musí byť podaná písomne na predpísanom tlačive v jednom vyhotovení. Na Žiadosti musí byť uvedené stanovisko materského klubu. Pokiaľ žiadateľ o prestup Žiadosť materskému klubu odovzdal/zaslal, a odpoveď naspäť nedostal, považuje sa to za súhlas materského klubu a prestup sa riadi Prestupovým poriadkom v Čl. II, bod 5.

V prípade, že sa prestup riadi Čl. III., bod 1,  Prestupového poriadku, musí byť priložené aj potvrdenie o uhradení výchovného. Výchovné musí byť uhradené z účtu prijímacieho klubu, v žiadnom prípade nesmie byť hradené z účtu športovca alebo jeho zákonného zástupcu (§ 5, bod 4 Zákona o športe).

O žiadosti o prestupe rozhoduje TK SKrZ tak, že:

  1. a) prestup schváli, ak došlo k súhlasu/dohode o prestupe u materského i prijímajúceho klubu, v tomto prípade je výchovné vecou dohody zúčastnených klubov a v tomto prípade sa nevyžaduje doklad o úhrade výchovného;
  2. b) prestup schváli, ak bolo uhradené stanovené výchovné a úhrada výchovného bola doložená k Žiadosti o prestup;
  3. c) prestup neschváli, ak bola Žiadosť zaslaná po skončení prestupového obdobia alebo nespĺňa všetky náležitosti podľa Prestupového poriadku alebo nebol dodržaný postup podľa Prestupového poriadku.

Technická komisia pri VV SKrZ

 

Súťažný kalendár 2023/2024

skrz

Športový kalendár 2023-2024

Zápisnica TK č.3/2023

skrz

Zápisnica č. 3_ 2023docx

Zápisnice TK č.2/2023

skrz

Zápisnica č. 2_ 2023docx

Powered by WordPress and Bootstrap4