Category Archives: Výkonný výbor

Zápisnica VV SKrZ č. 5/2018

 Zápisnica VV SKrZ č. 5/2018

 Prezenčná listina zo zasadnutia VV SKrZ 12.10.2018

 Resumé a výstup zo spoločného zasadnutia komisií na pôde MŠVVaŠ

Rozhodnutie predsedu SKrZ zo dňa 08.08.2018

 Rozhodnutie predsedu SKrZ zo dňa 08.08.2018

Rozhodnutie VV SKrZ zo dňa 31.07.2018

 Rozhodnutie VV SKrZ zo dňa 31.07.2018

Zápisnica VV SKrZ č.4/2018

Zápisnica VV SKrZ č. 4/2018

Odpor KK Prešov voči rozhodnutiu KRS

 Odpor KK Prešov voči rozhodnutiu KRS

Zápisnica VV SKrZ č. 3/2018

 Zápisnica VV SKrZ č. 3/2018

Valné Zhromaždenie SKrZ – 19.05.2018, Banská Bystrica

Valné Zhromaždenie SKrZ sa bude konať dňa 19. mája 2018 o 9:30 v Hoteli LUX, Námestie slobody 2, 974 00 Banská Bystrica.


 Zápisnica z VZ SKrZ dňa 19.05.2018
 Prezenčná listina a zoznam prítomných delegátov na VZ 19.05.2018
 Uznesenia z VZ 19.05.2018
 Správa mandátovej komisie z VZ 19.05.2018


 Oznámenie o konaní Valného Zhromaždenia SKrZ
 Pozvánka na Valné zhromaždenie SKrZ a program
Rokovací poriadok Valného zhromaždenia SKrZ


 Výzva na podávanie návrhov na vyznamenanie členov SKrZ
 Zoznam vyznamenaných


Návrh plánu nákladov a výnosov rok 2018 – AKTUALIZOVANÉ
Schválený plán nákladov a výnosov na rok 2018
Komentár k plánovanému rozpočtu 2018
Správa k plneniu plánu za rok 2017
Výročná správa SKrZ za rok 2017
Správa Kontrolnej Komisie SKrZ
 Správa Disciplinárnej komisie SKrZ
 Správa o činnosti TMK
 Správa o činnosti TK a VZŽ
Materiály k správe o činnosti TK a VZŽ


Súťažný poriadok – návrh úprav TK
Ekonomická smernica – návrh úprav TK
Registračný poriadok – návrh úprav TK
Sadzobník poplatkov – návrh úprav TK
Návrh kategórií SP aj mimo SP na sezónu 2018/2019
 Kategorizácia 2018/2019 – návrh TK
Návrh Disciplinárnej komisie na úpravu Disciplinárneho poriadku, Etického kódexu a Stanov SKrZ
Návrh VV SKrZ na úpravu stanov SKrZ


 Cestovný príkaz na Valné zhromaždenie 19.05.2018 – vyplnený cestovný príkaz odovzdajte pri prezentácii na mieste konania VZ

Zápisnica VV SKrZ č. 2/2018

 Zápisnica VV SKrZ č.2/2018

Powered by WordPress | Designed by: seo service | Thanks to seo company, web designers and internet marketing company