Valné zhromaždenie SKrZ, 25. mája 2019, Ružomberok

Oznámenie o konaní Valného zhromaždenia SKrZ, 25. mája 2019

Výkonný výbor Slovenského krasokorčuliarskeho zväzu, so sídlom Záhradnícka 95, 821 08 Bratislava, týmto zvoláva Valné zhromaždenie SKrZ, ktoré sa bude konať dňa 25. mája 2019 (v sobotu) o 09:30 hod. v hoteli Kultúra v Ružomberku, adresa: A. Bernoláka 1397/1, 034 01, Ružomberok.
Prezentácia účastníkov bude prebiehať od 09:00 hod. do 09:30 hod.

S úctou,

Ing. Jozef Beständig
Predseda VV SKrZ


Pozvánka na Valné zhromaždenie SKrZ a program
Rokovací poriadok SKrZ
Volebný poriadok SKrZ na VZ


Výzva na podávanie návrhov na vyznamenanie členov SKrZ
 Zoznam vyznamenaných
Víťazi Slovenského pohára a Pohára klubov 2018/19


Návrhy na úpravu Stanov a smerníc SKrZ
Správa o činnosti Kontrolnej komisie
Správa o činnosti TMK
Kategórie SP a mimo SP 2019/2020 – súhrn
 Výročná správa SKrZ za rok 2018
 Rozpočet nákladov a výnosov 2018
Správa k plneniu plánu za rok 2018
 Návrh plánu nákladov a výnosov 2019
Komentár k plánovanému rozpočtu 2019
Porovnanie rozpočtu nákladov a výnosov – skutočnosť 2018 a návrh 2019


Materiály z Rady predsedov
 Uznesenia z Rady predsedov


Cestovný príkaz na Valné zhromaždenie 25.05.2019 – vyplnený cestovný príkaz odovzdajte pri registrácii na mieste konania VZ

Aktualizované: 18.05.2019 o 23:54

Powered by WordPress and Bootstrap4