Valné zhromaždenie SKrZ

Valné zhromaždenie SKrZ konané dňa 31. mája 2014.

Pozvánka na Valné zhromaždenie
Rokovací poriadok Valného zhromaždenia

Zápisnica z Valného zhromaždenia
Uznesenie Valného zhromaždenia


Stanovy SKrZ – návrh zmien – TK
Ekonomická smernica – návrh zmien – TK
Prestupový poriadok – návrh zmien – TK
Registračný poriadok – návrh zmien – TK
Sadzobník poplatkov – návrh – TK
Zmeny smerníc – zdôvodnenie – TK
Ekonomická smernica – návrh zmien – VV
Stanovy SKrZ – návrh zmien – FSC KE
Organizačný poriadok – návrh zmien – FSC KE
Stanovy SKrZ – návrh zmien – ŠKP BA


Porovnanie plánu so skutočnosťou za rok 2013
Správa k plneniu plánu za rok 2013
Návrh plánu za rok 2014
Zdvôvodne plánu na rok 2014


Správa o činnosti TMK za sezónu 2013/2014
Vyhodnotenie JGP, GP, ISU a medzinárodných pretekov v sezóne 2013/2014
Trénerské licencie platné k 15.5.2014
Plnenie kritérií v sezóne 2013/2014 – celkové
Plnenie kritérií v sezóne 2013/2014 – medzinárodné preteky
Plnenie kritérií v sezóne 2013/2014 – preteky SP
Návrh na reprezentačné družstvá na sezónu 2014/2015


Správa o činnosti TK za sezónu 2013/2014
Vyhodnotenie zmien súťažného poriadku v sezóne 2013/2014
Účasť na pretekoch SP v sezóne 2013/2014
Účasť na pretekoch SP v sezóne 2013/2014 – po kluboch
Víťazi SP v sezóne 2013/2014
Vyhodnotenie testov v sezóne 2013/2014
Účasť rozhodcov na pretekoch SP v sezóne 2013/2014
Účasť rozhodcov na medzin. pretekoch v sezóne 2013/2014
Účasť rozhodcov na ISU pretekoch v sezóne 2013/2014


Powered by WordPress and Bootstrap4