Category Archives: DOKUMENTY

Školenie pre rozhodcov, TS, TC, DRO – časový rozpis

Technickí špecialisti a kontrolóri:  sobota 26.9.2020 od 9,30 do 11,30 hod.
Data a video operátori : sobota 26.9.2020 od 17,00 do 18,00 hod.
Rozhodcovia: nedeľa 27.9. 2020 od 9,00 do 11,30 hod.
 
Záväzné sú časy pre otvorenie školení pre jednotlivé kategórie. Dľžka sa bude upravovať podľa situácie a potrieb prednášajúcich.

Rada predsedov, 17. októbra 2020

Výkonný výbor Slovenského krasokorčuliarskeho zväzu, so sídlom Záhradnícka 95, 821 08 Bratislava, týmto zvoláva Radu predsedov, ktorá sa bude konať dňa 17. októbra 2020 (v sobotu).

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu VV SKrZ rozhodol, že Rada predsedov sa uskutoční na Strednom Slovensku. O konkrétnom mieste budeme informovať predsedov klubov najneskôr 15 dní pred konaním RP. Pozvánka a ďalšie materiály budú zaslané v najbližších dňoch.

 

Školenie pre rozhodcov, špecialistov, technických kontrolórov a dataoperátorov – AKTUALIZÁCIA!

Dôležitá zmena !

Školenie pre rozhodcov, špecialistov, technických kontrolórov a dataoperátorov
Vzhľadom na epidemiologickú situáciu sa školenie uskutoční distančnou formou.

Úprava po sprísnených opatreniach:
Forma: On-line
Počet skupín: 4

Rozhodcovia; technickí špecialisti; technickí kontrolóri; data/video
Detaily: na prihlásenie ( link, čas)- budú zaslané každému prihlásenému účastníkovi vopred. Vzhľadom na zmenu formy sa zníži pôvodná časová dotácia v každej skupine, ostanú však uvedené dni. Zároveň zašleme materiály na preštudovanie.
Noví účastníci: nemajú možnosť získať kvalifikáciu, ale môžu absolvovať počas roka náčuvy – príprava podľa zaslaných materiálov samoštúdiom
Predpokladaný termín ďalšieho školenia s možnosťou získať kvalifikáciu: september 2021

Účasť na tejto dištančnej forme školenia pomôže príprave rozhodcov na sezónu a uľahčí prípravu nominácií. Zároveň žiadame účastníkov pripraviť si informáciu o personálnych  obmedzeniach  zúčastňovať sa na súťažiach/ podľa regiónov alebo podľa individuálneho zváženia – je potrebné, aby to účastníci nahlásili, pre nominácie na preteky SP; prípadne nutné akceptovanie zmien v nominačných kritériách, resp. zastúpení v paneloch pre preteky SP. Formou samoštúdia si pozrieť pravidlá pre sezónu 2020/2021.

Veríme, že sa preteky SP uskutočnia.

Miesto konania: DOM ODBOROV, spol. s.r.o. Antona Bernoláka 51, 010 01 Žilina

Špecialisti a technickí kontrolóri: sobota 26.9.2020 od 9,00 do 17,00 hod

Pre nových uchádzačov o školenie pre špecialistov od piatku 25.9.  od 17,00, pokračovanie v sobotu.

Rozhodcovia: nedeľa 27.9.2020 od 9,00 do 17,00 hod

Pre nových uchádzačov o školenie pre rozhodcov od soboty  26.9.  od 17,00, pokračovanie v nedeľu.

Pre technických kontrolórov, ktorí sa zúčastnia školenia pre rozhodcov, bude zabezpečený a uhradený nocľah zo soboty na nedeľu.

Stávajúci dataoperátori sa zúčastnia školenia pre špecialistov a technických kontrolórov v sobotu

Pre nových uchádzačov o školenie pre dataoperátorov od piatku 25.9.  od 17,00, pokračovanie v sobotu.

 

Účastnícky poplatok 5 EUR na účet: SK04 0200 0000 0017 8827 9653

Stávajúcim činovníkom (aktívnym v posledných dvoch sezónach) budú hradené náklady na cestovné a stravné v súlade s ekonomickou smernicou SKrZ, noví uchádzači si náklady hradia.

Školenie sa nevzťahuje na činovníkov s medzinárodnou , resp. ISU kvalifikáciou pre konkrétnu činnosť.

Záväznú prihlášku treba poslať na adresu: iveta.benzova@gmail.com do 18.9.2020

Bezpečnostné opatrenia:

S ohľadom na stále pretrvávajúce obmedzenia v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 žiadame všetkých účastníkov školenia o dodržiavanie nasledujúcich pravidiel: – pri príchode na školenie sa každý účastník preukáže vyplneným a podpísaným „Čestným prehlásením o neexistencii príznakov vírusového infekčného ochorenia“, ktoré odovzdá organizačnému pracovníkovi (Čestné prehlásenie je dostupné na stránke www.kraso.sk ) – počas doby platnosti plošného nariadenia nosiť rúška v uzavretých priestoroch platí toto nariadenie pre všetkých bez výnimky.

Prihláška na školenie pre rozhodcov
Bezinfekčnost COVID-19_Dotazník

Uznesenia VV SKrZ za obdobie od 27.7.2020 do 31.8.2020

Uznesenia VV SKrZ za obdobie od 27.7.2020 do 31.8.2020

Vzdelávanie trénerov 1. kvalifikačného stupňa

V dňoch 26. – 27. 9.sa na pôde Fakulty športu Prešovskej univerzity v Prešove uskutoční všeobecná časť vzdelávania trénerov 1. kvalifikačného stupňa.

Pokyny k registrácii na sezónu 2020/21

Registrácia na sezónu 2020/2021 bude prebiehať elektronicky cez online registračný systém na adrese register.kraso.sk.

Termín elektronickej registrácie je do 31.8.2020

Všetky registračné poplatky, tak ako predchádzajúce sezóny, je potrebné uhradiť na účet SK04 0200 0000 0017 8827 9653. VS pre úhradu registračného poplatku za kolektívneho člena (klub) je 2002, za individuálneho člena 2001. Do poznámky treba uviesť názov klubu. Potvrdenie o úhrade, nie potvrdenie o zadaní príkazu, prosím zaslať na tk@kraso.skhospodar.kraso@gmail.


Prístup do databázy
Všetky kluby v roku 2019 obdržali prístupové heslo do databázy SKrZ. Pokiaľ niektorý klub/predseda heslo zabudol, prípadne heslo nemá, alebo ak sa menil predseda/výbor klubu, prosíme o informáciu na adresu slovakskating@kraso.sk, následne bude zaslané nové heslo.

Dôležitá informácia
V databáze SKrZ majú byť uvedení len členovia SkrZ. To znamená, že členovia oddielu, ktorí nie sú zároveň aj členmi SKrZ tam uvedení byť nemajú. Preto, ak máte takýchto členov, ktorí sú v databáze uvedení a nemali by byť, prosíme o zaslanie zoznamu. Následne budú z databázy vymazaní.

Registrácia existujúcich členov
V registri prosím skontrolovať + upraviť údaje o členoch klubu – záložka Osoby.

V prípade potreby úpravy údajov po kliknutí na Zmeniť treba otvoriť záložku Celý formulár:

Registrácia nového člena
Pokiaľ máte nových členov, kliknite na Pridať osobu, zadajte všetky údaje a nahrajte fotku. Následne bude novým členom pridelené registračné číslo.

Ukončenie členstva
Ak niekto ukončil členstvo vo zväze, resp. ho neregistrujete na nadchádzajúcu sezónu, treba vyplniť okienko člen do: 31.8.2020.

Doregistrovanie existujúcich členov chýbajúcich v databáze
Pokiaľ v zozname niekto zo „starých“, registrovaných členov chýba, prosíme informujte nás mailom na: slovakskating@kraso.sk a wanda.stankovianska@gmail.com

Pri „starých“ členoch prosím doplniť dátum člen od. Ak dátum neviete presne, potom:

  • pri pretekároch uveďte dátum od dovŕšenia veku 6 rokov
  • pri funkcionároch uveďte dátumu zvolenia
  • pri ostatných členoch uveďte dátum cca dva roky dozadu.

Údaje o klube
Prosíme o kontrolu údajov o klube. V prípade, ak sa niečo zmenilo, je potrebné údaje upraviť.

Pokiaľ ste vyplnili a zaslali registračné formuláre, tie skontrolujeme. Hlavná registrácia však prebieha cez systém a každý člen zväzu musí byť evidovaný aj elektronicky.

V prípade problémov so systémom alebo nejasností prosím kontaktovať wanda.stankovianska@gmail.com, 0903 431 935.

 

Technická komisia pri VV SKrZ

Zápisnica VV SKrZ č. 3/2020

Zápisnica VV SKrZ č. 3/2020

Previerky výkonnosti 2020

Vážení športovci a tréneri,

Slovenský krasokorčuliarsky zväz oznamuje, že previerky výkonnosti sa uskutočnia v dňoch 9. a 10.8.2020 v Pezinku. V súlade s návrhom TMK a po odsúhlasení VV SKrZ sa previerok na náklady SKrZ povinne zúčastnia nasledovní pretekári:

Juniorky: Ema Doboszová, Alexandra Filcová, Lucia Jacková, Vanesa Šelmeková, Jana Ochránková, Marína Angela Alexy

Juniori: Adam Hagara, Jakub Galbavý, Marko Piliar

ŠD juniori: Margaréta Mušková – Oliver Kubačák

Staršie žiačky: Hana Čermáková, Natália Chibuzor Ostrolucká

Previerky v kategórii seniorov sa uskutočnia počas medzinárodných pretekov z kalendára ISU konaných v septembri 2020.

Seniorky: Nicole Rajičová

Seniori: Michael Neumann

Previerok sa možno zúčastniť aj na vlastné náklady za nevratný poplatok 50 €, za splnenia nasledovných podmienok:

  • len záujemcovia z kategórie seniorov, juniorov a staršieho žiactva A
  • Seniorky/seniori – zvládnutý 2A a min. jeden 3-tý skok v predchádzajúcej sezóne 2019-2020
  • Juniorky/juniori – zvládnutý 2A alebo 3-tý skok v predchádzajúcej sezóne 2019-2020
  • žiactvo – zvládnutý 2A alebo 3-tý skok v predchádzajúcej sezóne 2019-2020 min. na <

Pretekári v kategórii juniorov predvedú juniorský a v kategórii seniorov seniorský krátky program a voľnú jazdu v súlade s pravidlami ISU, v súťažnom oblečení a s plnou náplňou. Pretekári v kategórii staršieho žiactva predvedú krátky program a voľnú jazdu v súlade so súťažným poriadkom ISU, resp. SKrZ a v súťažnom oblečení.

Pretekári sú povinní najneskôr do 27.7.2020 potvrdiť svoju účasť na adresu slovakskating@kraso.sk a v kópii na tmk@kraso.sk a poslať vyplnený formulár „Plánovaná náplň programu“ na adresu naplne@kraso.sk . Úhrada poplatku pre samoplatcov na číslo účtu: IBAN: SK04 0200 0000 0017 8827 9653 pod variabilným symbolom 9001.

Po ukončení previerok na ľade, prebehne zhodnotenie predvedených výkonov za účasti pretekárov, ich trénerov, rozhodcov a technického panelu. Protokol z previerok bude zaevidovaný a zaslaný na sekretariát SKrZ a uložený na web stránke SKrZ. Účastníci sústredenia RD absolvujú okrem slovného hodnotenia aj hodnotenie s videozáznamom so zástupcami členov komisie.

Na základe výsledkov previerok výkonnosti bude spresnená nominácia na JGP a na ostatné medzinárodné preteky plánované v sezóne 2020/2021. Účasť a výkon na previerkach sú podmienkou nominácie na medzinárodné preteky. V prípade neúčasti na previerkach bude prehodnotené prerozdelenie pridelených dotácií na danú sezónu.

 Časový rozpis previerok Vám bude oznámený po potvrdení prihlášok. Prajeme všetkým úspešnú prípravu na previerky výkonnosti.

Powered by WordPress and Bootstrap4