Category Archives: DOKUMENTY

Projekt SADA: Naučíme Vás, ako správne používať výživové doplnky

Výživové doplnky sú každodennou hrozbou nielen pre začínajúcich, ale aj profesionálnych športovcov. Stále je totiž malý počet tých, ktorí myslia na to, že doplnky môžu obsahovať aj viaceré zakázané látky. Ich nepremyslené užívanie môže mať dokonca negatívny vplyv na športový výkon. Antidopingová agentúra Slovenskej republiky (SADA) sa preto rozhodla pripraviť unikátny leták, v ktorom vysvetľuje jednotlivé riziká.

SADA bude každý mesiac vydávať online informačný leták, časopis, o konkrétnej skupine výživových doplnkov. V prvom čísle sa minulý mesiac venovali iónovým nápojom. Online leták nájdete TU. tento mesiac sa zamerali na vápnik a horčík, dva dôležité minerály, ktoré toho dokážu veľa ovplyvniť v pozitívnom aj negatívnom zmysle. 

V dnešnej dobe snáď neexistuje výživový doplnok, ktorý by tieto dva ióny neobsahoval. V článku sa dozviete, že nie je horčík ako horčík, ani vápnik ako vápnik. Prečo je dôležité sledovať prejavy svojho tela? Čo sa môže stať, ak človek užíva vysoké dávky týchto iónov a pritom netrpí ich nedostatkom? 
Prečítajte si článok SADA a dozviete sa viac! Nájdete ho TU.

zdroj: SADA, www.antidoping.sk

ZMENA! – Valné zhromaždenie SKrZ, 5. septembra 2020, Bratislava

Oznámenie o konaní Valného zhromaždenia SKrZ, 5. septembra 2020

Výkonný výbor Slovenského krasokorčuliarskeho zväzu, so sídlom Záhradnícka 95, 821 08 Bratislava, týmto zvoláva Valné zhromaždenie SKrZ, ktoré sa bude konať dňa 5.septembra 2020 (v sobotu) v hoteli NH Gate One, adresa: Ambrušova 7, 821 04, Bratislava.
Pozvánka na VZ a ďalšie informácie budú klubom zaslané v najbližších týždňoch.

 

Zápisnica VV SKrZ č. 2/2020

Zápisnica VV SKrZ č. 2/2020

 

Trénerské vzdelávacie centrum – školenie

Trénerské vzdelávacie centrum Katedry telesnej výchovy a športu Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pripravuje v roku 2019 nasledovné školenia:


 Predbežný harmonogram školení do konca roku 2020

 I. kvalifikačný stupeň -pre všetky špecializácie: 4.-5.7.2020 prihlasovanie a platba 

II. kvalifikačný stupeň -pre všetky špecializácie: 20-22.3.2020 prihlasovanie a platba 

Kontaktná osoba: PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD. jaroslav.kompan@umb.sk   048/446 7563


V prípade väčšej objednávky (počtu frekventantov) realizujeme školenie aj po dohode v inom termíne


Potvrdenie a certifikát o absolvovaní všeobecnej časti vzdelávania trénerov I. a II. kvalifikačného stupňa bude udelený len frekventantom s plnou účasťou na školení počas všetkých dní a po úspešnom absolvovaní záverečnej skúšky

5. ročník grantového programu Ukáž sa!

Nadácia Slovenského olympijského a športového výboru spustila už 5. ročník grantového programu Ukáž sa! – v úplne novom šate. Program je určený pre mladé športové talenty od 13 do 18 rokov. Jednotlivci i športové kolektívy môžu prostredníctvom dvojtýždňovej práce na Instagrame celému Slovensku ukázať svoj talent a vášeň pre šport. Tento rok sa medzi športovcov rozdelí až 35 000 eur.  

Viac info TU alebo si stiahnite E-book grantového programu TU.

Usmernenie TK k prestupovému termínu k riadnym prestupom

Prestupový termín pre riadne prestupy pre sezónu 2020/21 je 1.6. – 15.6.2020.

Žiadosť o prestup je potrebné zaslať doporučenou poštou na adresu Slovenský krasokorčuliarsky zväz,  Záhradnícka 95, 821 08 Bratislava a takisto emailom na adresu slovakskating@kraso.sk.

K Žiadosti o prestup musí byť pripojené aj potvrdenie o uhradení poplatku za prestup. Bez tohto potvrdenia taktiež Žiadosť nebude prejednaná. Poplatok vo výške 20 EUR (podľa Sadzobníka poplatkov SKrZ) je potrebné uhradiť na číslo účtu SK04 0200 0000 0017 8827 9653, pod variabilným symbolom 4001 a do poznámky treba uviesť: prestup, meno a priezvisko pretekára

Žiadosti o prestup, ktoré prídu na SKrZ po tomto termíne (rozhodujúci je dátum odoslania Žiadosti, preto je potrebné si uschovať podací lístok), nebude Technická komisia SKrZ prejednávať.

Žiadosť o prestup/hosťovanie musí byť podaná písomne na predpísanom tlačive v jednom vyhotovení. Na Žiadosti musí byť uvedené stanovisko materského klubu. Pokiaľ žiadateľ o prestup Žiadosť materskému klubu odovzdal/zaslal, a odpoveď naspäť nedostal, považuje sa to za súhlas materského klubu a prestup sa riadi Prestupovým poriadkom v Čl. III, bod 17, pism. a).

V prípade, že sa prestup riadi Čl. III., bod 7, písm. c) Prestupového poriadku, musí byť priložené aj potvrdenie o uhradení výchovného. Výchovné musí byť uhradené z účtu prijímacieho klubu, v žiadnom prípade nesmie byť hradené z účtu športovca alebo jeho zákonného zástupcu (§ 5, bod 4 Zákona o športe).

O žiadosti o prestupe rozhoduje TK SKrZ tak, že:

a) prestup schváli, ak došlo k súhlasu/dohode o prestupe u materského i prijímajúceho klubu, v tomto prípade je výchovné vecou dohody zúčastnených klubov a v tomto prípade sa nevyžaduje doklad o úhrade výchovného;

b) prestup schváli, ak bolo uhradené stanovené výchovné a úhrada výchovného bola doložená k Žiadosti o prestup;

c) prestup neschváli, ak bola Žiadosť zaslaná po skončení prestupového obdobia alebo nespĺňa všetky náležitosti podľa Prestupového poriadku alebo nebol dodržaný postup podľa Prestupového poriadku.

Technická komisia pri VV SKrZ

Rasti´s figure skating summer camp – Aktualizované!

Propozície
Prihláška

Ice Crew Camp 2020 – Aktualizované!

Powered by WordPress and Bootstrap4