Category Archives: DOKUMENTY

Uznesenia VV SKrZ za obdobie od 1.1.2020 do 19.3.2020

Uznesenia VV SKrZ za obdobie od 1.1.2020 do 19.3.2020

Usmernenia a odporúčania pre šport

S ohľadom na súčasnú situáciu, bol oslovený Úrad verejného zdravotníctva SR so žiadosťou o usmernenie pri výkone športovej činnosti, ako aj výkladom verejných vyhlášok a opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva . Touto cestou Vás chceme informovať o zodpovedaných otázkach odborom epidemiológie, Úradu verejného zdravotníctva SR ako aj o odporúčanom postupe pri športovej príprave talentovanej mládeže a športovej reprezentácie.

Úradu verejného zdravotníctva SR boli položené nasledovné otázky:
Otázka č. 1: Športové kluby vykonávajú športovú prípravu športových reprezentantov Slovenskej republiky podľa § 29 Zákona o športe a talentovanej mládeže podľa § 4 ods. 5 Zákona o športe v kolektívnych a individuálnych športoch, môžu aj v súčasnej dobe vykonávať aj naďalej prípravu týchto športovcov? Odpoveď UVZ: Príprava v individuálnych športoch áno, v kolektívnych nie.

Otázka č. 2: Aké nevyhnutné opatrenia musí športový klub vykonať, aby mohol uskutočňovať športovú prípravu týchto športovcov?
Odpoveď UVZ: V prípade prípravy jednotlivcov v uzavretých priestoroch – časté vetranie, zvýšená frekvencia dezinfekcie plôch a povrchov. Nepripustiť športovca prejavujúceho známky ochorenia (nielen COVID-19) k tréningu. V prípade uzavretých priestorov odporúčame postupovať primerane podľa prílohy č. 4 k vyhláške Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 553/2007 Z. z.

Otázka č. 3: V prípade, ak k výkonu športovej prípravy talentovaného športovca a športového reprezentanta je nevyhnutná športová infraštruktúra podľa § 3 písm. o) Zákona o športe , ktorá je súčasne aj prevádzkarňou, môže prevádzkovateľ takejto športovej infraštruktúry poskytnúť športovú infraštruktúru na športovú prípravu športovému reprezentantovi, talentovanému športovcovi a ich realizačným tímom?
Odpoveď UVZ: Pre individuálne športy

Otázka č. 4: Aké športové podujatie sa považuje za „hromadné“? Odpoveď UVZ: Hromadnými podujatiami športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy sú napríklad divadelné, filmové, audiovizuálne predstavenia, výstavy, koncerty, diskotéky, športové podujatia, sväté omše, plesy, svadby a iné hromadné podujatia. Nie je možné, aby Úrad verejného zdravotníctva SR presne vymedzil názvy hromadných podujatí, nakoľko opomenutím niektorého typu hromadného podujatia by vytvoril mylnú predstavu, že sa uvedené opatrenie naň nevzťahuje. Rovnako ani počet osôb, na ktoré sa uvedené opatrenie zákazu hromadných podujatí vzťahuje, nie je možné z odborného hľadiska vymedziť presným číslom, nakoľko nie je možné všeobecne špecifikovať aké osoby sa podujatia zúčastňujú (stav ich imunity, vek, rizikové faktory), aké sú priestorové a technické podmienky daných priestorov (typ vetrania, prístupové cesty), vzdialenosť osôb od seba, frekvencia a intenzita pohybu osôb v priestore, typy povrchov a ich dezinfikovateľnosť. Dôležitá je aj aktuálna epidemiologická situácia v konkrétnej lokalite a mnohé ďalšie faktory.

Otázka č. 5: Spadá pojem „športová infraštruktúra“ podľa § 3 písm. o) Zákona o športe v plnom rozsahu pod pojem „telovýchovno-športové zariadenie“ podľa § 22 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ?
Odpoveď UVZ: Pojem „športová infraštruktúra“ podľa § 3 písm. o) Zákona o športe spadá v plnom rozsahu pod pojem „telovýchovno-športové zariadenie“ podľa § 22 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Športovú prípravu talentovanej mládeže a reprezentácie Slovenskej republiky v individuálnych športoch
a kolektívnych športoch odporúčame upraviť prostredníctvom individuálnych plánov prípravy tak, aby bol
minimalizovaný sociálny kontakt.

Každá športová organizácia je povinná sa súčasne riadiť vyhláškami a opatreniami vydanými Úradom verejného
zdravotníctva SR. Do dnešného dňa boli vydané nasledovné opatrenia:
– Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia podľa§ 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, číslo OLP/2405/2020 zo dňa 6.3.2020
http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Rozhodnutie_zakaz_navstev_nemocnice.pdf

– Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia opatrenia pri ohrození verejného zdravia podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č 355(2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov číslo OLP/2405/84443 zo dňa 9.3.2020
http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Rozhodnutie_zakaz_hromadneho_podujatia_verejna_vyhlaska09_03.pdf

– Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia číslo OLP/2567/2020 zo dňa 12.3.2020
http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_UVZSR_pri_ohrozeni_verejneho_zdravia_12.03.2020_karantena.pdf

– Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia číslo OLP/2576/2020 zo dňa 12.3.2020
http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_UVZSR_pri_ohrozeni_verejneho_zdravia_12.03.2020_prevadzky.pdf

– Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 zo dňa 13.3.2020
http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Usmernenie_hlavneho_hygienika_Slovenskej_republiky__COVID-19_4-aktualizacia_13_3_2020.pdf

– Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia číslo OL/2595/2020 zo dňa 15.3.2020
http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_UVZ_SR_o_zakaze_a_obmedzeni_prevadzok_15 032020.pdf

– Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia číslo OLP/2596/2020 zo dňa 16.3.2020
http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/zmena_a_doplnenie_opatrenia_HH_SR_16_03.pdf

Súčasne je nevyhnutné sa riadiť rozhodnutiami krízových štábov jednotlivých miest a obcí, kde je športová činnosť vykonávaná.

Ohľadne otestovania športovcov a trénerom na COVID-19, ktorý boli na tréningových pobytoch v Austrálii, Spojených arabských emirátoch, Francúzsku, Spojených štátoch amerických, Fínsku, Nórsku a pod. platia nasledovné pravidlá:

– Každá osoba, ktorá sa vrátila zo zahraničia musí podstúpiť 14 dňovú karanténu buď doma, alebo v zariadeniach MV.
– Počas karantény, ak sa u každej osoby objavia príznaky ochorenia, ako je zvýšená teplota, kašeľ, dýchavičnosť atď. vtedy musí osoba z domu kontaktovať svojho lekára a ten mu vysvetlí akým spôsobom bude testovaný.
– Osoby, ktoré sa nachádzajú v karanténe MV, sú poučené ako majú postupovať.
– Výnimka sa nevzťahuje ani na onkologického pacienta

Presné informácie ako postupovať sú uvedené na webovom prepojení https://www.korona.gov.sk/odporucania-predomacu-karantenu/.
Súčasne boli vypracované infografiky MH SR – Odborným garantom Národných projektov: ŠDTP, PpVP, Zdravie a migrácia Odbor ŠPDTP/ Dept. of SOPs and Preventive, Diagnostic and Therapeutical Guidelines Sekcia Zdravia/
Section of Health MZ SR uvedené na webovom prepojení https://www.standardnepostupy.sk/covid-19-coronavirus/.

Zdroj:
Mgr. Jozef Gönci
Štátny tajomník pre oblasť športu 

Plnenie kritérií na zaradenie do repr. družstiev a talentovanej mládeže za sezónu 2019/2020

TMK spracovala plnenie kritérií na zaradenie do reprezentačných družstiev a talentovanej mládeže za sezónu 2019/2020.

V prípade, že tréneri postrehnú chybný alebo chýbajúci záznam u svojho pretekára, prosíme o zaslanie informácie, vrátane protokolu z pretekov, na adresu tmk@kraso.sk.

Plnenie kritérií 2019/20 junior, juniorky
Plnenie kritérií 2019/20 ml. žiactvo
Plnenie kritérií 2019/20 seniori, seniorky
Plnenie kritérií 2019/20 st. žiactvo
Plnenie kritérií 2019/20 sumár

Rasti´s figure skating summer camp

Propozície
Announcement
Prihláška
Application

Ice Crew Camp 2020

UPOZORNENIE:
Termín zaslania prihlášok aj s úhradou za camp je do 05.05.2020!
 
WARNING:
The new dead line for the acceptance of the application forms with the payments is 5/5/2020!

 Propozície
 Announcement
 Leták SK
 Leták EN

5.ročník – sústredenie Prešov 2020

5.ročník – sústredenie Prešov 2020
5th Year of International Ice-Skating Training Camp in the Style of Russian Ice-Skating School
5-ые международне мастерские для фигуристов

Redukované rebríčky SP a postup na M-SR

Redukovaný rebríček – Juniorky
Redukovaný rebríček – Juniori
Redukovaný rebríček – St. žiačky
Redukovaný rebríček – St. žiaci
Redukovaný rebríček – Ml. žiačky
Redukovaný rebríček – Ml. žiaci
Redukovaný rebríček – Ml. nádeje chlapci
Redukovaný rebríček – Nádeje 10 dievčatá
Redukovaný rebríček – St. nádeje chlapci
Redukovaný rebríček – Nádeje 9 dievčatá
Redukovaný rebríček – Nádeje 8 dievčatá
Redukovaný rebríček – Nádeje 7 dievčatá

Majstrovstvá Slovenska v krasokorčuľovaní pre rok 2020

Majstrovstvá Slovenska Juniorov, Staršieho a Mladšieho žiactva a Nádejí v krasokorčuľovaní pre rok 2020

Organizované Slovenským krasokorčuliarskym zväzom v spolupráci s Krasokorčuliarskym oddielom KrO ŠKP Bratislava

 

Propozície
Redukované rebríčky SP
Časový rozpis MSR 2020

Zoznamy / výsledky

LIVE stream Sobota
LIVE stream Nedeľa

Miesto konania: Zimný štadión Vladimíra Dzurillu, Bratislava
Termín: 22.2.2020 – 23.2.2020
Slávnostné otvorenie: Hotel ASTON Bratislava, 21.2.2020 o 18:00

Na slávnostné otvorenie sú pozvaní všetci pretekári, tréneri, predsedovia klubov, rozhodcovia a činovníci nominovaní Výkonným výborom SKrZ. Účasť rodičov je vítaná. Kapacity konferenčených priestorov sú obmedzené. 

Dress code: Smart casual

 

Powered by WordPress and Bootstrap4