Category Archives: DOKUMENTY

Oznámenie o zrušení Grand Prix of Bratislava 2020

Dovoľujeme si Vás informovať, že medzinárodná krasokorčuliarska súťaž Grand Prix of Bratislava v dňoch 11. – 13.12.2020 je zrušená.

Školenie pre rozhodcov, TS, TC, DRO – časový rozpis

Technickí špecialisti a kontrolóri:  sobota 26.9.2020 od 9,30 do 11,30 hod.
Data a video operátori : sobota 26.9.2020 od 17,00 do 18,00 hod.
Rozhodcovia: nedeľa 27.9. 2020 od 9,00 do 11,30 hod.
 
Záväzné sú časy pre otvorenie školení pre jednotlivé kategórie. Dľžka sa bude upravovať podľa situácie a potrieb prednášajúcich.

Rada predsedov, 17. októbra 2020 – ZRUŠENÉ!!!

Výkonný výbor Slovenského krasokorčuliarskeho zväzu si Vás týmto dovoľuje informovať, že vzhľadom na aktuálne opatrenia sa zasadnutie Rady predsedov presúva na neurčito. O novom termíne zasadnutia Vás budeme informovať podľa vývoja pandemickej situácie. 

 

 

Školenie pre rozhodcov, špecialistov, technických kontrolórov a dataoperátorov – AKTUALIZÁCIA!

Dôležitá zmena !

Školenie pre rozhodcov, špecialistov, technických kontrolórov a dataoperátorov
Vzhľadom na epidemiologickú situáciu sa školenie uskutoční distančnou formou.

Úprava po sprísnených opatreniach:
Forma: On-line
Počet skupín: 4

Rozhodcovia; technickí špecialisti; technickí kontrolóri; data/video
Detaily: na prihlásenie ( link, čas)- budú zaslané každému prihlásenému účastníkovi vopred. Vzhľadom na zmenu formy sa zníži pôvodná časová dotácia v každej skupine, ostanú však uvedené dni. Zároveň zašleme materiály na preštudovanie.
Noví účastníci: nemajú možnosť získať kvalifikáciu, ale môžu absolvovať počas roka náčuvy – príprava podľa zaslaných materiálov samoštúdiom
Predpokladaný termín ďalšieho školenia s možnosťou získať kvalifikáciu: september 2021

Účasť na tejto dištančnej forme školenia pomôže príprave rozhodcov na sezónu a uľahčí prípravu nominácií. Zároveň žiadame účastníkov pripraviť si informáciu o personálnych  obmedzeniach  zúčastňovať sa na súťažiach/ podľa regiónov alebo podľa individuálneho zváženia – je potrebné, aby to účastníci nahlásili, pre nominácie na preteky SP; prípadne nutné akceptovanie zmien v nominačných kritériách, resp. zastúpení v paneloch pre preteky SP. Formou samoštúdia si pozrieť pravidlá pre sezónu 2020/2021.

Veríme, že sa preteky SP uskutočnia.

Miesto konania: DOM ODBOROV, spol. s.r.o. Antona Bernoláka 51, 010 01 Žilina

Špecialisti a technickí kontrolóri: sobota 26.9.2020 od 9,00 do 17,00 hod

Pre nových uchádzačov o školenie pre špecialistov od piatku 25.9.  od 17,00, pokračovanie v sobotu.

Rozhodcovia: nedeľa 27.9.2020 od 9,00 do 17,00 hod

Pre nových uchádzačov o školenie pre rozhodcov od soboty  26.9.  od 17,00, pokračovanie v nedeľu.

Pre technických kontrolórov, ktorí sa zúčastnia školenia pre rozhodcov, bude zabezpečený a uhradený nocľah zo soboty na nedeľu.

Stávajúci dataoperátori sa zúčastnia školenia pre špecialistov a technických kontrolórov v sobotu

Pre nových uchádzačov o školenie pre dataoperátorov od piatku 25.9.  od 17,00, pokračovanie v sobotu.

 

Účastnícky poplatok 5 EUR na účet: SK04 0200 0000 0017 8827 9653

Stávajúcim činovníkom (aktívnym v posledných dvoch sezónach) budú hradené náklady na cestovné a stravné v súlade s ekonomickou smernicou SKrZ, noví uchádzači si náklady hradia.

Školenie sa nevzťahuje na činovníkov s medzinárodnou , resp. ISU kvalifikáciou pre konkrétnu činnosť.

Záväznú prihlášku treba poslať na adresu: iveta.benzova@gmail.com do 18.9.2020

Bezpečnostné opatrenia:

S ohľadom na stále pretrvávajúce obmedzenia v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 žiadame všetkých účastníkov školenia o dodržiavanie nasledujúcich pravidiel: – pri príchode na školenie sa každý účastník preukáže vyplneným a podpísaným „Čestným prehlásením o neexistencii príznakov vírusového infekčného ochorenia“, ktoré odovzdá organizačnému pracovníkovi (Čestné prehlásenie je dostupné na stránke www.kraso.sk ) – počas doby platnosti plošného nariadenia nosiť rúška v uzavretých priestoroch platí toto nariadenie pre všetkých bez výnimky.

Prihláška na školenie pre rozhodcov
Bezinfekčnost COVID-19_Dotazník

Uznesenia VV SKrZ za obdobie od 27.7.2020 do 31.8.2020

Uznesenia VV SKrZ za obdobie od 27.7.2020 do 31.8.2020

Vzdelávanie trénerov 1. kvalifikačného stupňa

V dňoch 26. – 27. 9.sa na pôde Fakulty športu Prešovskej univerzity v Prešove uskutoční všeobecná časť vzdelávania trénerov 1. kvalifikačného stupňa.

Pokyny k registrácii na sezónu 2020/21

Registrácia na sezónu 2020/2021 bude prebiehať elektronicky cez online registračný systém na adrese register.kraso.sk.

Termín elektronickej registrácie je do 31.8.2020

Všetky registračné poplatky, tak ako predchádzajúce sezóny, je potrebné uhradiť na účet SK04 0200 0000 0017 8827 9653. VS pre úhradu registračného poplatku za kolektívneho člena (klub) je 2002, za individuálneho člena 2001. Do poznámky treba uviesť názov klubu. Potvrdenie o úhrade, nie potvrdenie o zadaní príkazu, prosím zaslať na tk@kraso.skhospodar.kraso@gmail.


Prístup do databázy
Všetky kluby v roku 2019 obdržali prístupové heslo do databázy SKrZ. Pokiaľ niektorý klub/predseda heslo zabudol, prípadne heslo nemá, alebo ak sa menil predseda/výbor klubu, prosíme o informáciu na adresu slovakskating@kraso.sk, následne bude zaslané nové heslo.

Dôležitá informácia
V databáze SKrZ majú byť uvedení len členovia SkrZ. To znamená, že členovia oddielu, ktorí nie sú zároveň aj členmi SKrZ tam uvedení byť nemajú. Preto, ak máte takýchto členov, ktorí sú v databáze uvedení a nemali by byť, prosíme o zaslanie zoznamu. Následne budú z databázy vymazaní.

Registrácia existujúcich členov
V registri prosím skontrolovať + upraviť údaje o členoch klubu – záložka Osoby.

V prípade potreby úpravy údajov po kliknutí na Zmeniť treba otvoriť záložku Celý formulár:

Registrácia nového člena
Pokiaľ máte nových členov, kliknite na Pridať osobu, zadajte všetky údaje a nahrajte fotku. Následne bude novým členom pridelené registračné číslo.

Ukončenie členstva
Ak niekto ukončil členstvo vo zväze, resp. ho neregistrujete na nadchádzajúcu sezónu, treba vyplniť okienko člen do: 31.8.2020.

Doregistrovanie existujúcich členov chýbajúcich v databáze
Pokiaľ v zozname niekto zo „starých“, registrovaných členov chýba, prosíme informujte nás mailom na: slovakskating@kraso.sk a wanda.stankovianska@gmail.com

Pri „starých“ členoch prosím doplniť dátum člen od. Ak dátum neviete presne, potom:

  • pri pretekároch uveďte dátum od dovŕšenia veku 6 rokov
  • pri funkcionároch uveďte dátumu zvolenia
  • pri ostatných členoch uveďte dátum cca dva roky dozadu.

Údaje o klube
Prosíme o kontrolu údajov o klube. V prípade, ak sa niečo zmenilo, je potrebné údaje upraviť.

Pokiaľ ste vyplnili a zaslali registračné formuláre, tie skontrolujeme. Hlavná registrácia však prebieha cez systém a každý člen zväzu musí byť evidovaný aj elektronicky.

V prípade problémov so systémom alebo nejasností prosím kontaktovať wanda.stankovianska@gmail.com, 0903 431 935.

 

Technická komisia pri VV SKrZ

Zápisnica VV SKrZ č. 3/2020

Zápisnica VV SKrZ č. 3/2020

Powered by WordPress and Bootstrap4