Valné zhromaždenie SKrZ, 5. septembra 2020, Bratislava

Oznámenie o konaní Valného zhromaždenia SKrZ, 5. septembra 2020

Výkonný výbor Slovenského krasokorčuliarskeho zväzu, so sídlom Záhradnícka 95, 821 08 Bratislava, týmto zvoláva Valné zhromaždenie SKrZ, ktoré sa bude konať dňa 5.septembra 2020 (v sobotu) v hoteli NH Gate One, adresa: Ambrušova 7, 821 04, Bratislava.

Registrácia účastníkov od 9:00 do 9:30
Začiatok rokovania o 9:30


Pozvánka na Valné zhromaždenie SKrZ a návrh programu
Rokovací poriadok na VZ SKrZ dňa 5.9.2020
Uznesenia VZ SKrZ 5.9.2020
Správa Mandátovej komisie
Zápisnica zo zasadnutia VZ


Víťazi SP 20192020 a Pohára klubov

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu VV SKrZ rozhodol, že ocenenia budú odovzdané predsedom, resp. zástupcom klubov na Valnom zhromaždení SKrZ dňa 5.9.2020 v Bratislave.


Návrh Stanov SKrZ s komentárom VZ 2020
Návrh Smernice KRS s komentárom VZ 2020
Návrh Smernice DK VZ 2020
Návrh Ekonomickej smernice SKrZ VZ 2020
Návrh Súťažného poriadku SKrZ VZ 2020
Návrh Prestupového poriadku VZ 2020
Návrhy Výkonného výboru SKrZ k predloženým dokumentom na VZ SKrZ
Návrh člena VV SKrZ zodpovedného za VZŽ k Súťažnému poriadku SKrZ
Návrhy KK do uznesení VZ SKrZ zo dňa 5.9.2020 z kontrolných zistení
Návrhy predsedu VV SKrZ na VZ SKrZ
Návrh KK SKrZ k predloženému návrhu Ekonomickej smernice SKrZ
Návrhy KK Žilina k predloženým návrhom smerníc
Plnenie úloh VV SKrZ za rok 2019
Plán úloh SKrZ na rok 2020
Správa o činnosti TMK 2019/2020
Správa kontrolóra o činnosti KK SKrZ
Výročná správa SKrZ za rok 2019
Poznámky k výročnej správe SKrZ za rok 2019
Porovnanie rozpočtu nákladov a výnosov – plán, skutočnosť 2019 a návrh 2020
Správa k plneniu plánu za rok 2019
Návrh rozpočtu nákladov a výnosov na rok 2020
Komentár k plánovanému rozpočtu 2020
Športový kalendár 2020/2021
Pripomienky, návrhy klubov k predloženým materiálom na VZ SKrZ


Bezinfekčnost COVID-19_Dotazník
Cestovný príkaz na VZ SKrZ dňa 5.9.2020 – vyplnený cestovný príkaz odovzdajte pri registrácii na mieste konania VZ


Organizačné a bezpečnostné pokyny:

– do rokovacej sály môžu vstúpiť len členovia VZ SKrZ podľa Stanov SKrZ (Čl. 6, bod 2, písm. a) až j)
– počas celého trvania VZ SKrZ bude potrebné mať prekryté horné dýchacie cesty (napríklad respirátor, rúško, šál, šatka, atď.)
– povoliť prekrytie horných dýchacích ciest je možné len na nevyhnutnú dobu
– rúška budú k dispozícii aj pri registrácii
– v rokovacej sále bude zabezpečené šachovnicové sedenie, resp. rozmiestnenie bude zohľadňovať dostatočný rozostup medzi jednotlivými
miestami na sedenie
– spolu môžu sedieť len osoby z jednej domácnosti
– nepodávať si ruky resp. vyhýbať sa akémukoľvek fyzickému kontaktu
– každý delegát, resp. účastník VZ SKrZ je povinný predložiť vyplnený´dotazník o bezinfekčnosti (budú k dispozícii aj pri registrácii, no v
záujme plynulého vybavenia registácie prosíme priniesť predvyplnený dotazník)
– pri registrácii bude meraná telesná teplota delegátov VZ a hodnota sa poznačí do dotazníka
– v prípade zvýšenej telesnej teploty, resp. v prípade nepredloženia dotazníka môže byť vstup do rokovacej sály zamietnutý
– v rokovacej sále bude vytvorené miesto pre ústny prejav delegátov, mikrofón v pléne z ruky do ruky nebude k dispozícii
– pri vstupe do hotela, v priestoroch registrácie a pri vstupe do rokovacej sály budú rozmiestnené stojany s dezinfekciou

Powered by WordPress and Bootstrap4