Oznámenie o začatí disciplinárneho konania

Disciplinárna komisia pri SKrZ oznamuje, že dňa 14. februára 2017 bol v zmysle disciplinárneho poriadku zaslaný na disciplinárnu komisiu podnet klubu Skating sports n.o proti organizátorovi pretekov 40.cena mesta Prešov, konaného 12.-13.11. 2016 – KK Prešov, ( predsedovi p. H.Zamborskej ) a VRZ p . Hedvige Fialkovej, ktoré porušili súťažný poriadok SKrZ pre sezónu 2016/17 v bode čl. 2 ( právo účasti ), bod 1 a žrebovanie.
Týmto dňom, (14.02.2017 ) začala Disciplinárna komisia pri SKrZ v predmetnej veci disciplinárne konanie.

Mgr.Ivan Jakubovič, predseda DK SKrZ
14.02. 2017

Powered by WordPress and Bootstrap4